SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria i metodyka lekkiej atletyki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria i metodyka lekkiej atletyki
Kod przedmiotu 16.1-WL-WFSP-TMLA
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Grażyna Biczysko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 10 0,67 5 0,33 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 45 3 27 1,8 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie przez studenta wiedzy z zakresu metodyki, techniki i przepisów poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych. Znajomość metod i zasad nauczania lekkiej atletyki w placówkach szkolnych.

 

Wymagania wstępne

Ogólna sprawność psychomotoryczna.

 

Zakres tematyczny

Wykład: Charakterystyka lekkiej atletyki jako dyscypliny sportu, lekkoatletyka w systemie wychowania młodzieży szkolnej, konkurencje la i przepisy, podział na kategorie wiekowe, rodzaje zawodów.

Laboratorium: Zabawy i gry lekkoatletyczne, metodyka i technika nauczania wybranych konkurencji: biegi sprinterskie, biegi przez płotki i sztafetowe, skok w dal techniką naturalną, skok wzwyż techniką naturalną, rzut piłeczką palantową.

Metody kształcenia

Wykład:  konwencjonalny, metoda podająca, informacyjna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz elementy prezentacji problemowej i dyskusji

Laboratorium: metoda podająca, poglądowa, metoda syntetyczno-analityczna,  metoda sytuacyjna, praca w grupach, praca projektowa.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest zaliczenie testu z progami punktowymi minimum 50% punktów.

Laboratorium: kończy się zaliczeniem na ocenę. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest zaliczenie testów (sprawdzianów) praktycznych z poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych zgodnie z podanymi na zajęciach kryteriami.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Iskra J., Marcinów R., Walaszczyk A., 2014, Lekkoatletyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : marsze, skoki i rzuty dla dzieci w wieku 4-9 lat, Opole,
 2. Stawczyk Z., 1999, (red.) Zarys lekkoatletyki. AWF Poznań.

 3. Stawczyk Z., 1998, Gry i zabawy lekkoatletyczne. Poznań .

 4. Przepisy zawodów w lekkoatletyce, 2017, PZLA Warszawa.  www.wmozla.pl pozla.pl/aktualne-przepisy-la 

 5.  Iskra J., Wojnar J., 2008, Atlas ćwiczeń lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży : ćwiczenia, gry i zabawy w lekkoatletycznym nauczaniu początkowym, Opole, .

 6. Sulisz S., 1996, Lekkoatletyka dla najmłodszych. Warszawa

 7. Iskra J. 2004, „Lekkoatletyka: podręcznik dla studentów”. Wydawnictwo AWF w Katowicach

 8. Iskra J., Skowronek T., Szade B., Walaszczyk A., 2005, Metodyka nauczania lekkoatletyki w szkole. AWF, Katowice,

 9. Czasopisma i e-booki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych; http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

 1. Barankiewicz S.,1993, Leksykon wychowania fizycznego i sportu szkolnego. W-wa 1998. Zienkowicz (red): Lekka atletyka. Technika - Metodyka - Ćwiczenia Specjalne. Warszawa .

 2. Cieszkowski St., 2002, Podstawy lekkiej atletyki, Rzeszów,

 3. Szelest Z., Sulisz S., 1985, Lekkoatletyka. Zbiór ćwiczeń ogólnych i specjalnych. Warszawa.

 

Uwagi

Prowadzący zapewnia dostęp do konsultacji w hali lekkoatletycznej w godzinach podanych na początku semestru.


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 13-04-2021 11:42)