SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy dydaktyki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy dydaktyki
Kod przedmiotu 05.0-WL-WFSP-PD
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 15 1 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 15 1 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu dydaktyki ogólnej jako nauki, teoriami kształcenia I samokształcenia oraz przykładami ich weryfikacji w praktyce edukacyjnej. Przygotowanie studentów do projektowania zadań dydaktycznych.

Wymagania wstępne

Uzyskanie zaliczeń z następujących przedmiotów: historia wychowania, wstęp do pedagogiki.

Zakres tematyczny

Wykład: Dydaktyka ogólna jako nauka. Rys historyczny. Obiekt i przedmiot badań, zadania, metodologia. Podstawowe terminy i pojęcia. Systemy dydaktyczne. Wartości i cele kształcenia. Treści kształcenia ogólnego. Funkcje, rodzaje programów kształcenia. Programy autorskie. Podręczniki szkolne. Współczesne teorie kształcenia. Nauczanie problemowe. Kształcenie wielostronne. Kształcenie zintegrowane.  Stosowanie teorii dydaktycznych w praktyce. Nowoczesne tendencje w dydaktyce. Alternatywy edukacyjne.

Ćwiczenia: Organizacja procesu kształcenia. Ogniwa procesu nauczania - uczenia się. Zasady nauczania. Formy organizacyjne. Środki dydaktyczne. Konspekt lekcji. Proces samokształcenia. Motywowanie uczniów do nauki. Praca domowa. Metody nauczania i uczenia się. Pojęcie, funkcje, kryteria doboru, podział metod. Pomiar osiągnięć szkolnych. Funkcje, formy i metody sprawdzania wyników procesu kształcenia. Ocenianie zewnętrzne. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczeń zdolny i uczeń z trudnościami. Warunki efektywnej pracy nauczyciela.

Metody kształcenia

Wykład: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, pokaz.

Ćwiczenia: dyskusja, pokaz, metody problemowe, gry dydaktyczne, metody ekspresyjne, metody praktyczne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: podstawą zaliczenia wykładów jest pozytywna ocena z egzaminu pisemnego.

Ćwiczenia: podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny, którą warunkują aktywny udział studenta w dyskusjach na zajęciach (argumentacja własnego stanowiska); opracowanie i przedstawienie referatu/prezentacji multimedialnej/mapy myśli wybranego zagadnienia z zakresu dydaktyki ogólnej; przygotowanie indywidualnie lub w grupach prac pisemnych/sporządzenie portfolio/wykonanie pomocy dydaktycznej, napisanie konspektu lekcji. 

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

1. Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, „Impuls”, Kraków 2001.

2. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, tłum. B. Jóźwiak, Wydawnictwo Moderski i S-ka, Poznań 2000.

3. Konarzewski K., Kruszewski K., Sztuka nauczania, t. 1-2 , PWN, Warszawa 2004.

4. Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna, „Graf – Punkt”, Warszawa 2000.

5. Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

6. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003. 

7. Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996.

8. Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Wydawnictwa CODN, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca

  1. Błaszczyk K., Szkoła wobec zmian (1999 - 2003), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
  2. Brophy J., Motywowanie uczniów do nauki, tłum. K. Kruszewski, PWN, Warszawa 2002.
  3. Denek K., Ku dobrej edukacji, „Akapit”, Toruń – Leszno 2005.
  4. Kobyłecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, „Impuls”, Kraków 2005.
  5. Kupisiewicz Cz., Szkice z dziejów dydaktyki, „Impuls”, Kraków 2010.
  6. Paradygmaty współczesnej dydaktyki, red. L. Huryło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, „Impuls”, Kraków 2009.
  7. Procesy uczenia się i ich uwarunkowania, red. F. Bereźnicki, K. Denek, J. Świrko-Pilipczuk, Agencja Wydawnicza „Kwadra”, Szczecin 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 13-04-2021 09:13)