SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fizjologia człowieka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fizjologia człowieka
Kod przedmiotu 16.1-WL-WFSP-FCZ
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uzmysłowienie zasad funkcjonowania organizmu ludzkiego jako całości, homeostaza, dodatnie i ujemne sprzężenia zwrotne. Przyswojenie wiedzy na temat działania układu nerwowego, krwionośnego, krążenia, oddechowego, mięśniowego, pokarmowego, wydalniczego oraz dokrewnego. Student zostaje zaznajomiony z tematyką wpływu różnego rodzaju wysiłku na funkcjonowanie poszczególnych układów. Student ma rozumieć znaczenie wydolności tlenowej i beztlenowej dla zdrowia i sprawności fizycznej człowieka. Zapoznanie z następstwami braku ruchu i otyłości.

Wymagania wstępne

Znajomość anatomii człowieka, biochemii oraz biomechaniki.

Zakres tematyczny

Wykłady: 

1. Rola poszczególnych części ośrodkowego układu nerwowego. Współzależności pomiędzy autonomicznym i ośrodkowym układem nerwowym.

2. Wpływ wysiłku na składniki krwi.

3. Budowa i rola układu oddechowego. Wzmożona aktywność oraz akineza a układ krążenia krwi.

4. Rodzaje mięśni, energetyka i rodzaje skurczów mięśniowych. Termoregulacja.

5. Procesy trawienne w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego. Rola pokarmu. Przyczyny  i skutki otyłości.

6. Budowa i działanie układu wydalniczego. Oczyszczanie organizmu ze zbędnych produktów metabolizmu. Detoksykacja.

7. Układy sterujące życiem człowieka. Podobieństwa i różnice w działaniu układu nerwowego oraz dokrewnego. Sprzężenia zwrotne jako mechanizmy utrzymujące homeostazę. 

 

Laboratorium: 

1. Budowa i działanie narządów zmysłów. Zakresy fizjologiczne. Patologie narządów zmysłów.

2. Oznaczanie i analiza morfologicznych składników krwi.

3. Struktura i funkcja mięśni szkieletowych. Energia skurczu mięśniowego – metabolizm włókien mięśniowych: substraty energetyczne, źródła resyntezy ATP, sposoby magazynowania energii. zmęczenie i jego przyczyny.

4. Prezentacja mechanizmu wdechu i wydechu metodą Dondersa. Wentylacja płuc i jej składowe, wymiana gazowa, oddychanie komórkowe, regulacja oddychania, spirometria.

5. Reakcja układu krwionośnego i oddechowego podczas wysiłku: próba Ruffiera, test ortostatyczny, step test Mastera, próba Harvardzka.

6. Procesy trawienne w przewodzie pokarmowym. Oznaczanie aktywności amylazy ślinowej. Amylolityczne, lipolityczne i proteolityczne właściwości trzustki. 

7. Fizjologia rozrodu. 

Metody kształcenia

Wykład: metoda podająca, wykład multimedialny

Laboratorium: dyskusja problemowa, student praktycznie wykonuje zaplanowane zadania.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady: egzamin na ocenę obejmuje materiał wykładowy i laboratoryjne, warunkiem zdawania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z laboratorium. Warunkiem zdania egzaminu jest otrzymanie przez studenta minimum 50% punktów z możliwych do otrzymania z testu.

Laboratorium: zaliczenie na ocenę obejmuje materiał ćwiczeniowy, warunkiem zaliczenia jest otrzymanie przez studenta minimum 3 pozytywnych ocen cząstkowych z pięciu pytań jakie są mu zadawane podczas sprawdzianu, aby uzyskać ocenę pozytywną z pytania cząstkowego student musi wykazać się minimum 50% wiedzą jaka była mu zaprezentowana na zajęciach.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

  1. Górski J. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. PZWL Warszawa 2011.
  2. Jaskólski A - Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka. AWF Wrocław, 2002.
  3. Traczyk W - Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa, 1989.
  4. Kozłowski S, Nazar K - Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. PZWL, Warszawa, 1995.
  5. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

  1. Miętkiewski E - Zarys fizjologii lekarskiej. PZWL, W-wa,1984
  2. Górski J - Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, W-wa 2001.
  3. Halicka-Ambroziak H – Wskazówki do ćwiczeń z fizjologii dla studentów. AWF, Warszawa, 1983

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 13-04-2021 09:03)