SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia kultury fizycznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia kultury fizycznej
Kod przedmiotu 16.1-WL-WFSP-HKF
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ
 • dr Grażyna Biczysko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student nabywa wiedzę z zakresu historii kultury fizycznej. Student powinien znać prawa rozwoju sportu i wychowania fizycznego (nauki o sporcie i wychowaniu fizycznym), łączyć je z działalnością instytucji i osób. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do realizowana funkcji wychowawczej poprzez eksponowanie działalności jednostek i zespołów, ukazanie wpływu wiedzy i poznania na rozwój wychowania fizycznego i sportu. Student powinien umieć łączyć fakty historyczne i ideowe wychowania fizycznego i sportu ze współczesnymi tendencjami wychowania fizycznego i nowoczesnego sportu. Student powinien potrafić wykorzystać wiedzę retrospektywną w działalności wychowawczej, która pozwoli mu na kreowanie wzorów etycznych i moralnych.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu historii- program szkoły średniej, ogólna orientacja w zagadnieniach związanych z wychowaniem fizycznym i sportem.

 

Zakres tematyczny

Wykład: geneza ćwiczeń fizycznych. Sport i kultura fizyczna w antyku; igrzyska olimpijskie w starożytnej Grecji. Uwarunkowania rozwoju aktywności fizycznej w średniowieczu, odrodzeniu i oświeceniu. Kierunki i czynniki rozwoju wychowania fizycznego i sportu w Europie w XIX wieku. Szwedzki i niemiecki system wychowania fizycznego. Kultura fizyczna i sport na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku. Rola Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, ruchu jordanowskiego i pozaszkolnych ośrodków wychowania fizycznego. Sport w Europie i Polsce w XX wieku. Odrodzenie idei olimpijskiej i rozwój igrzysk do II wojny światowej. Ruch olimpijski w okresie powojennym – sport w cieniu polityki. Wynaturzenia w sporcie – historia dopingu.

 

Ćwiczenia: olimpiady i igrzyska olimpijskie po II wojnie światowej, polscy olimpijczycy, biogramy wybranych sportowców. 

Metody kształcenia

Wykład: metoda eksponująca z wykorzystaniem prezentacji medialnych, metoda podająca, wykład problemowy.

Ćwiczenia: praca w grupach podczas zajęć metoda ćwiczeniowa z wykorzystaniem środków multimedialnych, analiza dokumentów, praca z dokumentem źródłowym, dyskusja problemowa, samodzielne opracowywanie materiałów metodycznych, metoda twórczego rozwiązywania problemów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zaliczenie testu z progami punktowymi minimum 50%punktów (kafeteria pytań otwartych i zamkniętych). 

Ćwiczenia warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny na podstawie aktywności na zajęciach i przygotowanej samodzielnie pracy (pisemna lub prezentacja multimedialna),

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Ordyłowski M., Szymański L., Problemy higieniczno-zdrowotne i edukacja fizyczna w polskiej myśli medycznej i pedagogicznej oraz w praktyce oświatowej od średniowiecza po I wojnę światową, Wrocław, 2016.
 2. Świercz J., Historia kultury fizycznej. Fakty i ciekawostki, Brzeście, 2005.

 3. Blada E., Bielski J., Dzieje myśli o zdrowiu i kulturze fizycznej, Piotrków Trybunalski, 2005.

 4. Gaj J., Hądzelek K., Dzieje Kultury Fizycznej w Polsce, Poznań, 1997.

 5. Gaj J., Wychowanie fizyczne i sport w Polsce Ludowej, Gorzów 1987.

 6. Gniewkowski W., Rozwój głównych europejskich systemów WF i ich wpływ na kształtowanie systemu WF w Polsce (od Oświecenia do 1939 r), Warszawa 1972.

 7. Lipoński W., Humanistyczna encyklopedia sportu, Warszawa 1987.

 8. Wroczyński R., Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wrocław 2003.

 9. Zarys historii sportu w Polsce, Gorzów Wlkp. 1999.

 10. Czasopisma i e-booki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

 

Literatura uzupełniająca

 1. Blada E., Bielski J., Dzieje myśli o zdrowiu i kulturze fizycznej, Piotrków Trybunalski 2005.

 2. Gaj J., Wychowanie fizyczne i sport w Polsce Ludowej, Gorzów 1987.

 3. Kunicki B., Kultura fizyczna antycznej Grecji, Poznań, 2002.

 4. Lipoński W., Humanistyczna encyklopedia sportu, Warszawa, 1987.

 5. Ordyłowski M., Szkice z dziejów kultury fizycznej, Zielona Góra, 2005

 6. Nowakowski A., Zarządzanie kulturą fizyczna w Polsce w latach 1944 – 2001, Rzeszów 2005

 7. Woltmann B., Gaj J., Sport w Polsce 1919-1939, Gorzów Wlkp., 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 13-04-2021 09:03)