SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka piłki nożnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka piłki nożnej
Kod przedmiotu 16.1-WL-WFSP-MPN
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Jacek Sajnóg
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z historią i miejscem piłki nożnej w ogólnym systemie działalności sportowej oraz podstawowymi terminami i pojęciami. Usprawnienie studentów w zakresie techniki gry w piłkę nożną. Systematyka ćwiczeń do nauczania podstawowych elementów techniki i taktyki piłki nożnej umożliwiająca przeprowadzenie zajęć z wychowania fizycznego. Zapoznanie z wpływem piłki nożnej na rozwój, ruchowy, psychiczny i intelektualny człowieka. Przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia różnych form zajęć z piłki nożnej.

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności techniczne gry w piłkę nożną. Ogólna dobra sprawność fizyczna.

Zakres tematyczny

Laboratorium historia i rozwój piłki nożnej na Świecie oraz w Polsce. Teoria techniki - technika ogólna,ukierunkowana i specjalna.Systematyka techniki - technika poruszania się po boisku, ćwiczenia oswajające z piłką, zabawy i gry w nauczaniu techniki - uderzenia piłki - wewnętrzna częścią stopy, wewnętrznym podbiciem, prostym podbiciem, zewnętrznym podbiciem. Uderzenia piłki głową  i sytuacyjne .Strzały - przyjęcia piłki nogą, głową , sytuacyjne - podeszwą, klatką piersiową, udem, podudziem - prowadzenie piłki - drybling, zwody z piłką i bez piłki, gra ciałem i odbieranie piłki - wrzut piłki z linii bocznej, technika gry bramkarza. Taktyka atakowania i bronienia, atakowanie i bronienie indywidualne oraz zespołowe. Struktura lekcji piłki nożnej. Hospitacja zajęć ruchowych z piłki nożnej w różnych grupach wiekowych. Organizacja zawodów oraz turniejów w piłce nożnej. Przepisy gry, sędziowanie. Nowoczesne techniki informatyczne w piłce nożnej.

Metody kształcenia

Obserwacja, samodzielne opracowanie materiałów metodycznych, ćwiczenia praktyczne, zajęcia w grupach, metoda analityczna, metoda syntetyczna, gra szkolna, gra uproszczona.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawą zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach. Ocenie podlega: test teoretyczny z progami punktowymi, składający się z pytań zamkniętych i otwartych. Minimum na uzyskanie zaliczenia to 60% punktów – 40% , test praktyczny techniki specjalnej – 40% , zrealizowanie grupowego projektu (przygotowanie,wykonanie i dokumentacja z przeprowadzonego turnieju) - 20%.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Piłka Nożna Jutra : PZPN Warszawa 2012
 2. Gry i Zabawy z piłką : PZPN Warszawa 2011
 3. Piłka Nożna w szkole : PZPN Warszawa 2012
 4. Formy Zabawowe dla piłkarzy : PZPN Warszawa 2009
 5. Talaga J., Śledziewski D. : Piłka Nożna . Nauczanie i doskonalenie techniki . Estrella  Warszawa 2015
 6. Narodowy model gry : PZPN Warszawa 2016
 7. Podręcznik trenera piłki nożnej dzieci : PZPN Warszawa 2018
 8. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

 

 1. Wrzos J. Wielki Futbol. Poznań 2006.
 2. Program szkolenia PZPN w oparciu o program szkolenia AMO PZPN Warszawa 2019
 3. ABC Trenera dzieci PZPN Warszawa 2019
 4. Unifikacja organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej PZPN Warszawa 2016
 5. Zdrowie i sprawność fizyczna zawodniczek piłki nożnej kobiet. FIFA 2011
 6. Kobieca piłka nożna w Niemczech.  DFB 2012

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 13-04-2021 09:10)