SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Unihokej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Unihokej
Kod przedmiotu 16.1-WL-WFSP-U
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Marcin Karaszewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z unihokejem, przedstawienie przepisów gry, podstawowych metod szkolenia techniki i taktyki. Ogólne usprawnienie organizmu. Organizacja turniejów halowych. Popularyzacja dyscyplin wśród studentów.

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności koordynacyjno – ruchowe.

 

Zakres tematyczny

Laboratorium: analiza przepisów gry. w unihokeja, opanowanie podstawowych umiejętności w unihokeju – podanie, odbiór podania, strzały, bieg z piłką, markowanie, gra z piłką; ćwiczenia techniczno – taktyczne, organizacja turniejów unihokeja – schemat rozgrywek, planowanie. 

 

 

Metody kształcenia

Metoda analityczno-syntetyczna, metoda syntetyczna, poglądowa, ćwiczenia praktyczne;

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, kolokwium z zakresu przepisów gry,  konspekt zajęć, zastosowanie rozwiązań metodyczno - organizacyjnych w trakcie prowadzenia zajęć praktycznych.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

 

Literatura podstawowa

Unihokej:

  1. Starzyński S., 2011, Unihokej dla małych i dużych. Gdańsk
  2. Bilska M., 1999, Unihokej gra z bramkarzem. Technika i taktyka. Biała Podlaska
  3. Przepisy gry w unihokeja, 2010, Polski Związek unihokeja
  4. Paavilainen A., 2010, Sytuacja specjalna oraz gra bramkarza. Wskazówki i ćwiczenia. Warszawa
  5. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 13-04-2021 09:15)