SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Futsal - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Futsal
Kod przedmiotu 16.1-WL-WFSP-F
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Jacek Sajnóg
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z przepisami gry, podstawowymi metodami szkolenia, techniką i taktyką futsal. Organizacja turniejów halowych i popularyzacja dyscypliny

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności koordynacyjno – ruchowe.

Zakres tematyczny

Laboratorium: Historia piłki nożnej halowej (futsalu) , ogólna charakterystyka gry i różnice pomiędzy piłką nożną halową , a piłką nożną tradycyjną, działania występujące w grze - indywidualne : poruszanie się bez piłki, ćwiczenia oswajające z piłką; elementy techniczne - prowadzenie, podania, przyjęcia, drybling, zwody, strzały oraz grupowe : ćwiczenia techniczno – taktyczne: atak szybki, atak pozycyjny, obrona "każdy swego" , obrona strefowa, obrona mieszana, gra w przewadze liczebnej; gra szkolna i właściwa, lekcja piłki nożnej halowej, organizacja turniejów futsalu – planowanie i schemat rozgrywek.

Metody kształcenia

Obserwacja, samodzielne opracowanie materiałów metodycznych, ćwiczenia praktyczne, zajęcia w grupach, metoda analityczna, metoda syntetyczna, poglądowa, metoda analityczno-syntetyczna,gra szkolna, gra uproszczona.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium: aktywne uczestnictwo w zajęciach, kolokwium z zakresu przepisów gry, konspekt zajęć z futsalu, zastosowanie rozwiązań metodyczno - organizacyjnych w trakcie prowadzenia zajęć praktycznych.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0

Literatura podstawowa

1. Juszczak G. , Stępiński M. - Piłka Nożna Halowa (futsal) dla początkujących - MWW  Wrocław 2013

2. Aftański T. , Szwarc A. - Futsal - Piłka Nożna Halowa - AWFiS  Gdańsk  2013

3.Valdericeda F. - Futsal - Taktyka i ćwiczenia taktyczne - MH 2012

4. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

1. Talaga J., Śledziewski D. : Piłka Nożna . Nauczanie i doskonalenie techniki . Estrella Warszawa 2015

2. Podręcznik trenera piłki nożnej dzieci : PZPN Warszawa 2018

3. ABC Trenera dzieci PZPN Warszawa 2019

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 13-04-2021 09:14)