SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pływanie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pływanie
Kod przedmiotu 16.1-WL-WFSP-P
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Tomasz Grzybowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 45 3 27 1,8 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do samodzielnego prowadzenia zajęć nauczania i doskonalenia pływania – dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez:

 • opanowanie podstawowych umiejętności pedagogicznych niezbędnych do prowadzenia zajęć nauczania i doskonalenia pływania,
 • poznanie regulaminów, przepisów i zasad bezpieczeństwa prowadzenia zajęć,
 • opanowanie współczesnej wiedzy o technikach pływania, metodyce nauczania, a także podstawowych zagadnień treningu sportowego – rekreacyjnego,
 • poznanie przepisów FINA – PZP,
 • zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie organizacji imprez pływackich, pracy z grupami sportowymi, pływania rekreacyjnego oraz pływania osób niepełnosprawnych.

Wymagania wstępne

zaliczony I semestr specjalizacji instruktorskiej z pływania

Zakres tematyczny

Wykład: Technika pływania: poznanie analiza i umiejętność korekty błędów w technikach pływania; pływanie sportowe osób niepełnosprawnych, organizacje, przepisy.

Metodyka nauczania pływania: ewolucja metod nauczania pływania; szybkość uczenia się pływania jako przejaw uzdolnień ruchowych człowieka, inne czynniki decydujące o skuteczności uczenia się i nauczania pływania, pokaz ruchu na lądzie ,wybór pierwszego sposobu pływania; metodyka nauczania pływania niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym; rola i dobór gier i zabaw w procesie nauczania pływania; zapoznanie kursanta z programami nauczania pływania: ogólnopolski program nauczania pływania - K. Kucia, A. Stachura (2014), ogólnopolski program nauki pływania PZP, Mały Mistrz (2013), 20, 30 lekcji nauki pływania E. Bartkowiaka (1974), 20, 30 R. Karpińskiego (2011), 60 lekcji pływania I. Baranyego (1970), kontrola i ocena procesu nauczania.

Laboratorium wstępny etap nauczania pływania - ćwiczenia oswajające z wodą, ćwiczenia wypornościowe, leżenia i poślizgi, wślizgi z siadu, ćwiczenia oddechowe. Gry i zabawy stosowane w nauczaniu pływania - umiejętność doboru gier i zabaw w procesie nauczania i doskonalenia pływania. Pomoce dydaktyczne, przybory, urządzenia stosowane w procesie nauczania pływania. Hospitacje zajęć nauki pływania niemowląt, dzieci i młodzieży. Samodzielne prowadzenie lekcji nauki i doskonalenia pływania.

Metody kształcenia

wykład informacyjny, metoda audytoryjna, panel dyskusyjny, metoda projektowa, samodzielne opracowanie materiałów metodycznych, zajęcia praktyczne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kończy się testem w formie pisemnej zgodnym z podanymi kryteriami (test z progami punktowymi składający się z pytań zamkniętych i otwartych). Minimum na uzyskanie zaliczenia to 60% punktów.

Laboratorium:  kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawą zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, hospitacja zajęć ruchowych w wodzie, udział w organizacji zawodów sportowych w pływaniu. Ocenie podlegają: zaprezentowanie poprawnej techniki pływania st. zmiennym wraz ze startami i nawrotami oraz uzyskanie limitów czasowych na dystansie 100 metrów – 50%, test sprawnościowy w zakresie ratownictwa wodnego na poziomie Ratownika WOPR – 10%, wykonanie grupowego projektu (przygotowanie, realizacji i dokumentacja z przeprowadzonych zawodów) – 10%, opracowane przez studenta materiały metodyczne (konspekty, arkusze statystyczne, protokoły) – 10%, samodzielne przeprowadzenie zajęć ruchowych w wodzie – 20%.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z wykładów (25%) i laboratoriów (75%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z wykładu i laboratorium.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Bartkowiak E.: Pływanie sportowe. Warszawa 2008
 2. Czabański B., Filon M., Zatoń K. (red.): Elementy teorii pływania. AWF we Wrocławiu. Wrocław 2003
 3. Dybińska E., Wójcicki A.: Wskazówki metodyczne do nauczania pływania. AWF w Krakowie. Kraków 2002
 4. Karpiński R.: Pływanie. Podstawy techniki, nauczanie. Biurotext. Katowice 2002
 5. Szwarc Z.: Pływanie osób dorosłych jako proces nabywania umiejętności. [w.]: Osiński W., Muszkieta R. (red.): Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Poznań 2000
 6. Wojciechowska-Maszkowska B., Urantówka J., Wieloch M.: Nauka pływania – Atlas ćwiczeń. Opole 2009

Literatura uzupełniająca

 1. Barany I.: 60 lekcji pływania dla dzieci. Warszawa 1970
 2. Bartkowiak E.: 20 lekcji pływania. Warszawa 1974
 3. Białecki R.: Wykorzystanie skoków do wody w nauczaniu pływania. Gdańsk 1996
 4. Czekalska J.: Pływanie synchroniczne (wybrane elementy nauczania). Materiały Przeglądowej Konferencji Młodych Pracowników Naukowych. Warszawa 1985
 5. Czabański B.: Optymalizacja uczenia się i nauczania sportowych czynności sportowych. Wrocław 1986
 6. Krawczyk Z., Czekalska J.: 10-lekcyjny kurs nauki pływania dzieci w wieku 1–3 lat. Warszawa 1995
 7. Wiesner W.: Naucz pływać swoje dziecko. Wrocław 1992
 8. Wiesner W.: Nauczanie – uczenie się pływać. Wrocław 1999
 9. www.fina.org – Światowa Federacja Pływacka (FINA)
 10. www.polswim.pl – Polski Związek Pływacki (aktualne przepisy pływania)
 11. www.wopr.pl – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)
 12. www.swim.ee – strona poświęcona technice, analizie wyścigów pływackich
 13. www.plywanie.pl – forum dyskusyjne o pływaniu
 14. www.mojeplywanie.pl – forum dyskusyjne o pływaniu
 15. www.swim.info.pl – pływanie osób niepełnosprawnych

Uwagi

Program specjalizacji w treściach jak i ich wymiarach godzinowych został opracowany na podstawie „Programu kształcenia na stopień licencjonowanego instruktora sportu w pływaniu Polskiego Związku Pływackiego”.


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 13-04-2021 09:23)