SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Piłka ręczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Piłka ręczna
Kod przedmiotu 16.1-WL-WFSP-PR
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Ireneusz Łuczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do uzyskania stopnia instruktora sportu w piłce ręcznej, a w szczególności do samodzielnego formułowania celów i opracowywania programów nauczania gry w piłkę ręczną oraz ich realizacji w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).

 

Wymagania wstępne

Zaliczony I semestr specjalizacji instruktorskiej z piłki ręcznej.

Zakres tematyczny

Wykłady: Charakterystyka gry w piłkę ręczną. Mini piłka ręczna. Piłka ręczna dzieci dzieci i młodzieży. Organizacja nauczania gry w piłkę ręczną. Ćwiczenia globalne, syntetyczne, analityczne. Gra właściwa, gra szkolna, uproszczona, małe gry, fragmenty gry – jako formy nauczania i doskonalenia techniki i taktyki. Ukierunkowane kształtowanie sprawności fizycznej. Klasyfikacja obciążeń treningowych. Struktura obciążeń treningowych w szkoleniu dzieci i młodzieży. Próby diagnozujące poziom sprawności fizycznej w szkoleniu dzieci i młodzieży. Taktyka gry w piłkę ręczną. System zdobywania punktów po zagrywce własnej i zagrywce przeciwnika – podstawowe elementy taktyki zespołów młodzieżowych. Taktyka zespołowa gry. Taktyka indywidualna, zasady i środki treningowe na poziomie: mini piłki ręcznej, młodzika, kadeta, juniora.

Laboratorium: Organizacja gry w piłkę ręczną. Mini piłka ręczna. Gra właściwa, gra szkolna, uproszczona, małe gry, fragmenty gry – jako formy nauczania i doskonalenia techniki i taktyki. Ukierunkowane kształtowanie sprawności fizycznej. Kształtowanie skoczności, siły, szybkości, wytrzymałości w treningu dzieci i młodzieży. Trening funkcjonalny - przykłady rozwiązań. Ćwiczenia profilaktyczne zapobiegające urazom podczas treningu. Taktyka gry w piłkę ręczną. Taktyka zespołowa gry w ataku i obronie. Taktyka indywidualna. 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, zajęcia praktyczne, konsultacje, obserwacja, samodzielne opracowanie materiałów metodycznych, zajęcia w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład z przedmiotu kończą się testem w formie pisemnej zgodnym z podanymi kryteriami (test z progami punktowymi składający się z pytań zamkniętych i otwartych). Minimum na uzyskanie zaliczenia to 60% punktów.

Laboratorium kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawą zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, udział w organizacji zawodów sportowych w piłkę ręczną, udział w obserwacji zajęć piłki ręcznej, przeprowadzenie analizy statystycznej meczu w piłkę ręczną, sędziowanie meczu w piłkę ręczną. Ocenie podlegają: test sprawności specjalnej – 30%, opracowane przez studenta materiały metodyczne (konspekty, arkusze statystyczne, protokoły) – 20%, sędziowanie meczu – 20%, wykonanie grupowego projektu (przygotowanie, realizacji i dokumentacja z przeprowadzonych zawodów) – 30%. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z wykładów (40%) i konwersatoriów (60%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z wykładu i konserwatorium.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

 

 

Literatura podstawowa

 1. Biernacki L., Nowiński W, Kubrycht J.: Pierwsze kroki w piłce ręcznej. AWFiS Gdańsk 2012
 2. Czerwiński J.: Piłka ręczna. Wybrane elementy teorii i treningu. AWFiS Gdańsk 2014
 3. Dencikowska A.: Piłka ręczna. Wydawnictwo UR Rzeszów 2012
 4. Paterka S.: Piłka ręczna. Technika. AWF im. E. Piaseckiego Poznań 1997
 5. Paterka S.: Piłka ręczna. Taktyka. AWF im. E. Piaseckiego Poznań 1998
 6. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

 1. Biernacki L., Kubrycht J., Nowiński W. Pierwsze kroki w piłce ręcznej. Przewodnik metodyczny. AWFiS Gdańsk 2013
 2. Czerwiński J.: Charakterystyka gry w piłkę ręczną. AWFiS Gdańsk 1996
 3. Dulawa M.: Piłka ręczna. Historia, zasady, trening. Bielsko Biała 2011
 4. Jastrzębski Z.: Kontrola treningu w piłce ręcznej. AWFiS Gdańsk 2004
 5. Olejnik M., Paterka S.: Przewodnik do ćwiczeń z piłki ręcznej. AWF im. E. Piaseckiego Poznań 1997
 6. Spieszny M., Tabor R., Walczak L.: Piłka ręczna. Technika, metodyka, podstawy taktyki. Kraków 2011

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 13-04-2021 09:16)