SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
Kod przedmiotu 16.1-WL-WFSP-OISR
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Mateusz Rynkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych, klasyfikacji, planowania, realizacji i zasad bezpieczeństwa organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych. Wypracowanie umiejętności samodzielnego planowania i organizacji różnych imprez sportowych i rekreacyjnych.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu społecznych podstaw sportu

Zakres tematyczny

Ćwiczenia: Podstawy prawne organizowania imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Klasyfikacja i cechy imprez sportowych i rekreacyjnych. Zasady planowania i programowania imprez sportowych i rekreacyjnych. Fazy planowania imprezy sportowej i rekreacyjnej. Zasady bezpieczeństwa imprez sportowych i rekreacyjnych. Regulaminy organizacyjne imprez sportowych i rekreacyjnych. Harmonogram imprezy sportowej i rekreacyjnej. Scenariusz imprezy sportowej i rekreacyjnej. Kosztorys imprezy sportowej i rekreacyjnej. Ryzyko w planowaniu i organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych. Przygotowanie logistyczne i organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych. Zasoby materialne, urządzenia, obiekty sportowe i rekreacyjne, sprzęt sportowy i rekreacyjny.

Metody kształcenia

Metoda podająca, praca w grupach, metoda ćwiczeniowa z wykorzystaniem środków multimedialnych, analiza dokumentów, dyskusja problemowa, samodzielne opracowywanie materiałów metodycznych, metoda twórczego rozwiązywania problemów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: Zaliczenie na ocenę na podstawie zdobytych punktów. Punktacji podlega test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi (zawiera 15 pytań zamkniętych i 5 pytań otwartych, max ilość punktów do zdobycia 30) przygotowanie scenariusza imprezy sportowo-rekreacyjnej (1-10 pkt), aktywny udział studenta w organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej (1-10 pkt), uczestnictwo w zawodach sportowych oraz złożenie raportu z ich przebiegu (5 pkt). Oceniane jest również zaangażowanie podczas zajęć. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest uzyskanie minimum 50% punktów z max liczby punktów możliwych do zdobycia podczas ćwiczeń.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

1. Allen J. Organizacja imprez.  Najlepszy przewodnik dla organizatorów udanych spotkań, imprez firmowych, balów dobroczynnych, konferencji, konwencji, imprez motywacyjnych i innych wydarzeń specjalnych. Wyd. International Publishing Service, Warszawa 2006.

2. Baczewski  A, Ryba B. Podstawy prawne bezpieczeństwa imprez sportowych. Wyd. II PKMS, Warszawa 2003.

3. Bezpieczeństwo imprez masowych: praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Ury, Stanisława Pieprznego. Rzeszów 2012.

4. Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090620504

5. Dz.U. 2013 poz. 611. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090620504

6. Kotowski W, Kurzępa B. Bezpieczeństwo imprez masowych: komentarz do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Wyd. Difin, Warszawa 2012.

7. Parszowski  S, Kruczyński A. Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki. Wyd. Difin, Warszawa 2015.

8. Ryba B, Doktór K, Ryszkowski W, Perkowski K, Przygoda K,  Baczewski A, Izydorczyk A, Zawadzki E, Zawadzka-Bartczak E, Bartczak R.K, Burgiel R, Sułkowski B. Organizacja imprez sportowych. Wyd III, PKMS, Warszawa 2001.

9. Strugarek J. Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Wyd. Nauk. UAM Poznań 2007.

10. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

1. Koziński M. Bezpieczeństwo imprez masowych w Gdańsku na podstawie przygotowań do EURO 2012. Wyd. Fundacja Pro Pomerania, Gdańsk , Słupsk 2010.

2. Gołaszewski  J,  Paterka  S, Wieczorek A. Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych. Rekreacyjne gry ruchowe na obozach i wycieczkach. Wyd. AWF Poznań 2000.

3. Burgiel RK. Poradnik organizatora imprez sportowych i rekreacyjnych. Warszawa 2007.
(dostępny w wersji pdf na stronie internetowej: http://sportpromotion.pl/assets/files/materialy/podrecznik_dla_organizatorow.pdf)

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 13-04-2021 11:19)