SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacja i prawo w sporcie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacja i prawo w sporcie
Kod przedmiotu 16.1-WL-WFSP-OPS
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Leszek Kaczmarski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem studiów jest nabycie przez uczestników wiedzy na temat prawa oraz organizacji w sporcie.

 

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu prawa.

Zakres tematyczny

Wykład: Źródła prawa sportowego. Prawo sportowe w Polsce na przykładzie ustawy o sporcie i ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacja sportu w Polsce. Pozycja federacji sportowych w systemie (monopol federacji, system licencyjny). Organizowanie sportowych imprez masowych. Pojęcie klubu sportowego i jego charakter. Organy publiczne w systemie prawa sportowego. Zasady finansowania sportu ze środków prywatnych i publicznych: sponsoring sportowy i jego ograniczenia, gry hazardowe a finansowane sportu, dotacje i stypendia w sporcie. Sądownictwo sportowe. Sądy powszechne a trybunały arbitrażowe. Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i cywilnoprawna.

Metody kształcenia

Wykład: wykład problemowy

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa jest oceną ważoną - ocen cząstkowych uzyskanych przez studenta w ramach oceny podsumowującej.

Skala ocen: 50-59% pkt. – 3,0; 60-69% pkt. – 3,5; 70-79% pkt. – 4,0; 80-89% pkt. – 4,5; 90-100% pkt. –5,0.

Literatura podstawowa

M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszak, Ustawa o sporcie. Komentarz, Warszawa 2011

2. W. Cajsel, Ustawa o sporcie komentarz, Warszawa 2011

3. M. Gniatowski, Ustawa o sporcie. Komentarz, Wrocław 2011

4. M. Dróżdż, Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Komentarz, Warszawa 2015

5. A. Babczuk,( red.), Finansowanie sportu przez samorząd terytorialny, Warszawa 2013

6. Biała księga na temat sportu [COM(2007) 391 wersja ostateczna]

7. P. Łebek, Autonomia organizacji sportowych, Problemy Współczesnego Prawa 8. Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, vol. IX, A.D. MMXI

8. A. Szwarc (red.), Status prawny polskich klubów i związków sportowych, Poznań 2000

9. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

1. A. Szwarc (red.), Unia Europejska i sport, Poznań 2006

2. A. Kijowski (red.), Status prawny sportowców, Poznań 2001

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 13-04-2021 09:21)