SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rzuty - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rzuty
Kod przedmiotu 16.1-WL-WFSP-RZ
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Grażyna Biczysko
 • mgr Jerzy Walczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie przez studenta wiedzy z zakresu metodyki, techniki i przepisów poszczególnych konkurencji rzutowych w lekkiej atletyce. Znajomość metod i zasad nauczania lekkiej atletyki w placówkach szkolnych i sportowych.

Wymagania wstępne

Ogólna sprawność psychomotoryczna.

Zakres tematyczny

Laboratorium: Gry i zabawy ruchowe w nauczaniu konkurencji lekkoatletycznych. Metodyka i technika nauczania konkurencji rzutowych: pchnięcia kulą, rzutu oszczepem, rzutu młotem, rzutu dyskiem

Metody kształcenia

Metoda podająca, poglądowa, syntetyczno-analityczna, pokaz, pomiar, obserwacja, dyskusja problemowa, analiza i dyskusja na temat uzyskanych wyników.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie zdobytych punktów. Punktacji podlega test sprawdzający wiedzę (pytania zamknięte i otwarte) oraz sprawdziany praktyczne z poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych oraz aktywny udział studenta w zajęciach. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest uzyskanie minimum 50% punktów z max liczby punktów możliwych do zdobycia podczas ćwiczeń.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Stawczyk Z., 1998, Gry i zabawy lekkoatletyczne. Wydawnictwo AWF Poznań.
 2. Iskra J., Skowronek T., Szade B., Walaszczy k A., 2005, Metodyka nauczania lekkoatletyki w szkole. Wydawnictwo AWF Katowice.
 3. Pod red. Borka Z., Gabysia T., 2007, Lekkoatletyka dla studentów nauczycieli i trenerów. Część II – skoki, rzuty i wieloboje. Wydawnictwo AWF Katowice.
 4. Migasewicz J., 2000, Podstawy szkolenia miotaczy kulą. Wydawnictwo AWF Wrocław.
 5. Jonak T., Czarnota A., Migasiewicz J., 2005, Gry i zabawy w zastosowaniem oszczepu. Wydawnictwo BK.
 6. Żukowski R., 1988, Rzut oszczepem. Wydawnictwo MAW Warszawa.
 7. Zaborniak S., 2004, Metodyka nauczania ćwiczeń lekkoatletycznych. Poradnik dla nauczycieli. Wydawnictwo Helvetica.
 8. Przepisy zawodów w lekkoatletyce, 2019, PZLA Warszawa.  www.wmozla.pl pozla.pl/aktualne-przepisy-la.
 9.  Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

 1. Barankiewicz: S. Leksykon wychowania fizycznego i sportu szkolnego. W-wa 1998.
 2. Zienkowicz (red): Lekka atletyka. Technika - Metodyka - Ćwiczenia Specjalne. Warszawa 1993.
 3. Sulisz S., Lekkoatletyka dla najmłodszych. Warszawa 1996

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 13-04-2021 11:12)