SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki
Kod przedmiotu 09.0-WL-WFSP-JęzN
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Barbara Mikulska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 24 1,6 Zaliczenie na ocenę
Egzamin 0 0 0 0 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowej i komunikacyjnej w zakresie odpowiadającym poziomowi B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym:

- wykorzystanie języka obcego dla potrzeb studiowania, a w szczególności umiejętne korzystanie z różnorodnych obcojęzycznych materiałów źródłowych, mediów, literatury popularnonaukowej i specjalistycznej,

- kontynuację nauki w ramach wybranej specjalizacji na uczelniach zagranicznych,

- wykonywanie pracy zawodowej lub naukowej z wykorzystaniem języka obcego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie B1

Zakres tematyczny

  1. Kształtowanie osobowości przez sport - historia igrzysk olimpijskich; sylwetki słynnych sportowców, trenerów i drużyn sportowych.
  2. Rywalizacja w sporcie - zasady fair play i słynni oszuści sportowi.
  3. Doping wydolnościowy.
  4. Edukacja zdrowotna - właściwa dieta, zdrowy styl życia, fitness.
  5. Problemy ze zdrowiem - wybrane zagadnienia związane z zaburzeniami żywienia. 
  6. Uzależnienia stymulowane  przez substancje oraz zachowania.

Metody kształcenia

Metoda komunikacyjna, dyskusja, burza mózgów, praca z tekstem naukowym w j. obcym, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium kończy się zaliczeniem z oceną, która jest średnią ocen uzyskanych przez studenta podczas udziału w zajęciach. Metodami weryfikacji efektów kształcenia są: dwa kolokwia pisemne, sprawdziany przy obowiązywaniu następujących progów punktowych: 51-60 % -  dostateczny, 61-70% - dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100%  - bardzo dobry, przygotowanie i prezentacja ustna referatu oraz ocena aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach.

Egzamin pisemny i ustny sprawdzający znajomość języka obcego specjalistycznego na poziomie B2 z uwzględnieniem specyfiki kierunku studiów.  Składa się z 4 części: czytania, pisania, słuchania i mówienia. Student otrzymuje ocenę z egzaminu wg następujących progów punktowych: 51–60 % - dostateczny, 6 –70 % - dostateczny plus, 71–80 % - dobry, 81–90 % - dobry plus, 91–100 % - bardzo dobry. 

Oceną końcową jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

1. DaF kompakt A1-B1 Kursbuch mit 3 Audio-CDs + Übungsbuch mit 2 Audio-CDs,Verlag Klett,2011

2. MEMO Lehr-und Übungsbuch mit 2CDs,Wortschatz- und Fertigkeitstrainin zum Zertifikat Deutsch als Fremdsprache +MEMO Lernwortschatz Deutsch-Polnisch,VerlagLangenscheidt,2006

3. em Brückenkurs-Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe mit 2CDs +Arbeitsbuch,Max Hueber Verlag,2006

4. em Hauptkurs + Arbeitsbuch mit 2CDs,Max Hueber Verlag,2009

5. em Abschlusskurs mit 2CDs,Max Hueber Verlag,2009

6. Themen 2/3 neu,Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache+ Arbeitsbuch mit 2CDs + Lehrerhandbuch A,B , Max Hueber Verlag,2007

7. Repetytorium gramatyki języka niemieckiego ,S.Bęza,PWN

8. Mary L.Apelt,Hans-Peter Apelt,Margot Wagner - Grammatik a la carte!-Das Übungsbuch zur Grundgrammatik Deutsch,Verlag Moritz Diesterweg/Verlag Sauerländer

9. Grammatikbogen-Fiktionele Texte mit Aufgaben und Lösungsschlüseln für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache,Langenscheidt,1998

10. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 13-04-2021 09:18)