SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka pedagogiczna śródroczna - wdrożeniowa - 80 godz. w szkole podstawowej - 1 dzień w tygodniu. - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka pedagogiczna śródroczna - wdrożeniowa - 80 godz. w szkole podstawowej - 1 dzień w tygodniu.
Kod przedmiotu 05.9-WL-SP-PPW
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Grażyna Biczysko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 80 5,33 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem praktyki jest kształcenie właściwych umiejętności i nawyków w przyszłej pracy nauczyciela wychowania fizycznego, wdrażanie studentów do samodzielnego stosowania zdobytej wiedzy przez udział w całokształcie życia szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • bezpośredniego nawiązania przez studenta kontaktów z dziećmi;
 • zetknięcie się z typowymi sytuacjami wychowawczymi i dydaktycznymi oraz warunkami i organizacją pracy w szkole (diagnoza środowiskowa, dokumentowanie pracy nauczyciela: plan pracy dydaktyczno - wychowawczy. w zakresie kultury fizycznej szkoły, plany zajęć pozalekcyjnych, programy nauczania i szczegółowe plany pracy dla klasy, formy działalności zdrowotnej w szkole, baza i środki dydaktyczne do prowadzenia WF);
 • poznanie warsztatu pracy nauczyciela WF,- asystowanie w poszczególnych częściach lekcji WF;
 • gromadzenie obserwacji niezbędnych do zrozumienia zjawisk edukacyjnych, rozbudzenie zainteresowań działalnością pedagogiczną w szkole: hospitacja lekcji wychowania fizycznego oraz lekcji z innych przedmiotów, lekcji wychowawczej;
 • samodzielnego prowadzenia zajęć wg toków specyficznych dla rodzaju lekcji (gimnastyka, piłka nożna, siatkowa, ręczna, koszykówka, tok klasyczny gier i zabaw ruchowych).);

Wymagania wstępne

Dobra znajomość z zakresu rozwoju psychofizycznego dziecka.

Zakres tematyczny

Przeprowadzenie samodzielnie i zespołowo diagnozy środowiskowej: baza do realizacji zajęć z wychowania fizycznego, wyposażenie w podstawowe przybory dydaktyczne, wyposażenie w podstawowe przyrządy do gier drużynowych, lekkoatletyki i gimnastyki, liczba grup ćwiczebnych i  przeciętna liczebność grupy w czasie godziny lekcyjnej w klasach I–III i IV-VIII; zapoznanie się z dziennikami, zeszytem pracy nauczyciela, planem dydaktyczno–wychowawczym; inna działalność szkolna i pozaszkolna.

Poznanie obowiązującej dokumentacji pracy nauczyciela wychowania fizycznego:

-przeprowadzenie hospitacji doradczo- doskonalącej (zajęć ruchowych/lekcji wychowania fizycznego w klasach I-III, lekcji wychowania fizycznego w klasach IV- VIII, pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych w ramach UKS/ SKS, lekcji wychowawcza);

- asystowanie nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej: części wstępnej, głównej i końcowe lekcji  (w klasach I-III i IV- VIII); asysty organizacyjne;

- samodzielne prowadzenie lekcji: wychowawczej,  wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej i w klasach IV-VIII, zajęć pozalekcyjnych (SKS/UKS).

Metody kształcenia

Zastosowanie wszelkich metod i form pracy omawianych na metodyce wychowania fizycznego. Stosowanie ich w praktyce: metoda poglądowa, w słownym ujęciu ruchu,
metoda analityczna, syntetyczna, analityczno-syntetyczna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej opinii wystawionej przez pedagoga – opiekuna praktyki , złożenie wymaganych dokumentów (opinii o pracy, karty praktyki studenta, notatki z prowadzonych w szkole hospitacji) w wyznaczonym terminie przez organizatora praktyki z ramienia UZ.

Ocena końcowa - ocena wystawioną z praktyki, to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się
zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę
końcową 5,0. W przypadku nieterminowego rozliczenia Koordynator praktyk może ocenę zmienić.
 

Literatura podstawowa

 1. Bronikowski M.,2007, Wychowanie fizyczne poprzez zabawy i gry ruchowe, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań.
 2. Bronikowski M., 2012, Dydaktyka wychowania fizycznego, fizjoterapii i sportu, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań.
 3. Tatarczuk J., 2004, Metodyka wychowania fizycznego, Zagadnienia wybrane, Oficyna Wydawnicza UZ.
 4. Białek U., Wolfart-Piech-J. 2018 Magia zabawy. Program wychowania fizycznego dla klas I- III, Wrocław. doradcy.wf@gmail.com ;
 5. Białek U., Wolfart-Piech-J. , 2017 Magia ruchu. Program wychowania fizycznego  dla klas IV- VIII szkoły podstawowej, Wrocław
 6. Guła-Kubiszewska H., Czyż S., Starościak W., Kübler M. , 2015 Funkcje praktyk pedagogicznych w opinii studentów biorących udział w projekcie "Nowa jakość praktyk pedagogicznych II", Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas".
 7. Guła- Kubiszewska H., Romanowska- Tołłoczko A., Starościak W., 2016, Dziennik Praktyki Pedagogiczno- metodycznej w oddziałach przedszkolnych i szkole
  podstawowej, AWF Wrocław,
 8. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

1. Strzyżewski ST., 2008, Proces wychowania w kulturze fizycznej, PWN, Warszawa.

2. Sozański H., Adamczyk J. G., 2013, Program aktywności sportowej dla dzieci klas 4 – 6, MS i T Warszawa

3. Stawczyk Z., 1993, Ćwiczenia ogólnorozwojowe, AWF Poznań.

4. Talaga J., 2004, Sprawność fizyczna ogólna. Testy. Zysk i S-ka, Poznań.

5.Wieczorek A., 2004, Normy sprawności specjalnej w grupach zespołowych oraz wybranych przejawów zdolności motorycznych studentów wychowania fizycznego,
AWF Poznań.

Czasopismo „Lider”, „Kultura Fizyczna”,  "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 12-04-2021 18:01)