SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka śródroczna - 80 godz. zgodnie ze specjalizacją, realizacja 1 dzień w tygodniu. - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka śródroczna - 80 godz. zgodnie ze specjalizacją, realizacja 1 dzień w tygodniu.
Kod przedmiotu 05.9-WL-WF-SP-PŚ
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Grażyna Biczysko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 80 5,33 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem praktyki jest jest zapoznanie studenta z pełnym zakresem czynności związanych z pracą w szkole podstawowej oraz w placówkach takich jak: kluby sportowe (w tym
Uczniowskie Kluby Sportowe, Szkolne Kluby Sportowe), Miejskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji, Wojewódzkich Ośrodkach Sportu i Rekreacji, Federacjach
Sportowych. Dobór placówek przez studentów musi być właściwy dla danej specjalizacji.

Wymagania wstępne

Dobra znajomość z zakresu rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży. Zaliczone praktyki pedagogiczne z w placówkach szkolnych.

Zakres tematyczny

Zna organizację i strukturę placówki , asysta i pomoc podczas organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. Zna zasady organizacji imprez sportowych i turystyczno-rekreacyjnych.
Zna zasady sędziowania poszczególnych dyscyplin i konkurencji sportowych. Zna program działania oraz plan pracy placówki.

Metody kształcenia

Zastosowanie wszelkich metod i form pracy omawianych na metodyce wychowania fizycznego. Stosowanie ich w praktyce: metoda poglądowa, w słownym ujęciu ruchu,
metoda analityczna, syntetyczna, analityczno-syntetyczna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia praktyki  jest uzyskanie pozytywnej opinii wystawionej przez opiekuna praktyki , złożenie wymaganych dokumentów (opinii o pracy, karty praktyki studenta, zaopiniowane i ocenione konspekty, na podstawie których prowadzone były zajęcia) w wyznaczonym terminie przez organizatora praktyki z ramienia UZ.
Ocena końcowa - ocena wystawioną z praktyki, to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się
zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę
końcową 5,0. W przypadku nieterminowego rozliczenia Koordynator praktyk może ocenę zmienić.

Literatura podstawowa

Bronikowski M.,2007, Wychowanie fizyczne poprzez zabawy i gry ruchowe, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań.
2. Bronikowski M., 2012, Dydaktyka wychowania fizycznego, fizjoterapii i sportu, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań.
3. Sozański H., Adamczyk J. G., 2013, Program aktywności sportowej dla dzieci klas 4 – 6, MS i T Warszawa
4. Talaga J., 2004, Sprawność fizyczna ogólna. Testy. Zysk i S-ka, Poznań.
5. Wieczorek A., 2004, Normy sprawności specjalnej w grupach zespołowych oraz wybranych przejawów zdolności motorycznych studentów wychowania fizycznego,
AWF Poznań.
6. Literatura dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ http://www.bu.uz.zgora.pl

Literatura uzupełniająca

Czasopismo „Lider”.
2. Czasopismo „Kultura Fizyczna”.
3. Czasopismo "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 10-05-2021 11:21)