SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Antropologia sportowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Antropologia sportowa
Kod przedmiotu 12.9-WL-WF3PP-PWAnS-S19
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 15 1 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z  uwarunkowaniami rozwoju biologicznego człowieka, wpływem ćwiczeń i treningu sportowego na rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Poznanie metod antropologii sportowej – antropometrii i biometrii. Nabycie umiejętności wykonywania pomiarów oraz diagnozowania i prognozowania rozwoju biologicznego na użytek sportu.

Wymagania wstępne

Wiadomości z anatomii, biomechaniki, statystyki

Zakres tematyczny

Wykłady: Przedmiot i zastosowania antropologii. Uwarunkowania rozwoju biologicznego człowieka w różnych  okresach ontogenezy. Trend sekularny. Wiek rozwojowy i metody jego oceny. Antropologiczne aspekty selekcji sportowej dzieci i młodzieży. Budowa somatyczna człowieka i jej rola w sporcie. Rytmy biologiczne. Zróżnicowanie płciowe w sporcie. Antropologiczne aspekty sportu kobiet. Współzawodnictwo sportowe zawodników różnych ras.

Laboratoria: Metody badawcze antropologii sportowej (antropometria sportowa, biometria) – cele i zadania. Technika pomiarów cech somatycznych i motorycznych. Wyliczanie wskaźników proporcji ciała, komponentów ciała, typu budowy, dymorfizmu płciowego, typu sprawności fizycznej oraz umiejętność interpretacji wyników. Przewidywanie dorosłych wymiarów ciała. Metody oceny wieku biologicznego – praktyczne umiejętności wykorzystania siatek centylowych i norm. Wiek a wynik sportowy. Wpływ ćwiczeń fizycznych na organizm. Morfologia sportowców - charakterystyki ogólna i szczegółowa. Kobieta a wychowanie fizyczne i sport. Ogólne założenie doboru i selekcji w sporcie. Filogeneza człowieka a wychowanie fizyczne i sport.

Metody kształcenia

Wykład: metoda podająca, poglądowa (plansze), projekcja multimedialna.

Laboratorium: obserwacja, metoda poglądowa, metoda analityczna, metoda syntetyczna, dyskusja problemowa, pomiar, praca w grupach, samodzielne opracowywanie materiałów metodycznych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady: kończą się egzaminem w formie pisemnej (testowo-opisowej) zgodnym z podanymi kryteriami (progami punktowymi). Ocena pozytywna to uzyskanie minimum 50% punktów. Zakresy ocen:  50-59% ocena dostateczna; 60-69% dostateczny plus; 70-79% dobry; 80-89% dobry plus; 90-100% bardzo dobry. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z laboratorium.

Laboratorium: kończy się zaliczeniem na ocenę, która obejmuje dwie składowe. Pierwsza składowa dotyczy oceny umiejętności praktycznych  (w tym: wyliczenia wskaźników proporcji ciała, składu ciała, typu budowy, dymorfizmu płciowego oraz typu sprawności fizycznej). Druga składowa to  ocena z kolokwium w formie pisemnej (testowo-opisowej) – zgodnie z podanymi kryteriami (progi punktowe). Ocena pozytywna to uzyskanie minimum 50% punktów. Zakresy ocen:  50-59% ocena dostateczna; 60-69% dostateczny plus; 70-79% dobry; 80-89% dobry plus; 90-100% bardzo dobry. Ocena końcowa  to średnia pozytywnych ocen z testu i umiejętności praktycznych.

Ocena końcowa z przedmiotu: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu (wykłady i laboratoria. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą:  średnia poniżej 3,25 stanowi ocenę końcową 3,0;średnia 3,25 - 3,74 stanowi ocenę końcową 3,5;średnia 3,75 - 4,24  stanowi ocenę końcową 4,0;średnia 4,25 - 4,74 stanowi ocenę końcową 4,5;średnia 4,75 i wyższa, stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Asienkiewicz R., Tatarczuk J., Wandycz R.: Dziecko lubuskie. Poziom rozwoju fizycznego chłopców i dziewcząt w wieku 7-18 lat w świetle wybranych czynników społecznych i środowiskowych. Normy biologiczne. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2019.
 2. Drozdowski Z.: Antropologia dla nauczycieli wychowania fizycznego. AWF, Poznań 2002.
 3. Drozdowski Z.: Antropologia sportowa. AWF, Poznań 1979.
 4. Kaczmarek M., Wolański N.: Rozwój biologiczny człowieka od poczęcia do śmierci. PWN, Warszawa 2018.
 5. Łaska-Mierzejewska T.: Antropologia w sporcie i wychowaniu fizycznym. Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa 1999.
 6. Osiński W.: Antropomotoryka. Wydanie III zmienione. AWF, Poznań 2018.
 7. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

 1. Asienkiewicz R.: Ontogenetyczna zmienność rozwoju fizycznego i motorycznego chłopców i dziewcząt w wieku 5-14 lat (na przykładzie populacji Zielonej Góry).Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007.
 2. Dobosz J.: Tabele punktacyjne testów Eurofit, Międzynarodowego i Coopera dla uczniów i uczennic szkół podstawowych. AWF, Warszawa 2012.
 3. Osiński W.: Motoryczność człowieka-jej struktura, zmienność i uwarunkowania. AWF, Poznań 1993.
 4. Skierska E.(red.): Sport kobiet. Polskie Stowarzyszenie Sportu Kobiet, Warszawa 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 13-04-2021 11:03)