SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gimnastyka zdrowotna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gimnastyka zdrowotna
Kod przedmiotu 16.1-WL-WF3PP-PW4GZ-S19
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Skorupka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 45 3 27 1,8 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z zasadami prowadzenia treningu zdrowotnego z uwzględnieniem wieku i stanu zdrowia, badanie narządu ruchu i ocena funkcjonalna. Poznanie patofizjologii wad postawy, metodyki i organizacji postępowania korekcyjno-kompensacyjnego. Poznanie podstaw odnowy biologicznej i kwalifikacji do zajęć ruchowych dzieci i dorosłych. Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób o różnym poziomie rozwoju psychomotorycznego.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu anatomii, rozwoju fizycznego oraz teorii i metodyki wychowania fizycznego.

Zakres tematyczny

Wykład: Zalecenia i rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej osób w różnym wieku i stanie zdrowia. Aktywność fizyczna na receptę. Anatomiczne i fizjologiczne podstawy prowadzenia gimnastyki zdrowotnej (znaczenie układu kostnego, mięśniowego, nerwowego). Stabilizacji centralna – zasady prowadzenia ćwiczeń. Teoria i metodyka postępowania korekcyjno-kompensacyjnego w wadach postawy ciała. Szkoła pleców, pilates core stability – metodyka zajęć. Profilaktyka zmian bólowych kręgosłupa - ergonomia w miejscu pracy i w czasie wypoczynku. Badanie narządu ruchu i ocena funkcjonalna. Subiektywne i obiektywne metody oceny postawy ciała. Zadania, środki i metody stosowane w odnowie biologicznej - wspomaganie wypoczynku i treningu sportowego.

Laboratorium: Systematyka pozycji i ćwiczeń stosowanych w gimnastyce zdrowotnej. Zabawy i gry korekcyjne. Ćwiczenia propriocepcji, sensomotoryczne z wykorzystaniem powierzchni niestabilnych, kształtujące nawyk prawidłowej postawy. Ćwiczenia przyjmowania prawidłowej pozycji siedzącej, ochrona kręgosłupa w czasie pracy fizycznej i wypoczynku. Szkoła pleców, pilates core stability - metodyka zajęć. Aktywność fizyczna i trening zdrowotny osób w różnym stanie funkcjonalnym i  klinicznym - zasady prowadzenia treningu zdrowotnego, dobór metod i form: bóle kręgosłupa, cukrzyca, nadwaga i otyłość. Uproszczone badanie ortopedyczne, testy funkcjonalne na przykładzie FMS, karty badania postawy ciała.

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, metoda poglądowa, informacyjna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Laboratorium: pomiar, metoda poglądowa, dyskusja problemowa, praca projektowa, samodzielne opracowanie materiałów metodycznych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin przeprowadzony w formie testu z progami punktowymi, warunkiem zdania jest zdobycie minimum 60% punktów z możliwych do zdobycia. Student jest dopuszczany do zaliczenia wykładów na podstawie zaliczenia laboratorium.

Laboratorium: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć realizowanych w czasie laboratorium. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę, zadania praktyczne, wykonanie projektu indywidualnego–konspekt treningu zdrowotnego. Student nieobecny na zajęciach powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0

Literatura podstawowa

1. Corre L. E. Ruch naturalny w praktyce. Galaktyka, 2019

2. McGill S. Mechanika zdrowych pleców. Uwolnij się od bólu dzięki metodzie McGilla, Łódź 2018

3. McGill S. Postaw na plecy. Jak zbudować skuteczny program treningowy w oparciu o wyniki badań naukowych. Galaktyka, 2019

4. Nelson A.G. i in. Anatomia stretchingu: ilustrowany przewodnik jak poprawić elastyczność i siłę mięśni. Białystok 2010

2. Owczarek S. Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wyd. WSiP, 2008

5.Osiński W. Nadwaga i otyłość. Aktywność fizyczna w profilaktyce i terapii. PZWL 2016

6. Starrett K. Cordoza G. Bądź sprawny jak lampart: jak pozbyć się bólu, uniknąć kontuzji i zwiększyć sprawność. Wydawnictwo Galaktyka, 2016

 

Literatura uzupełniająca

  1. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu
  2. http://www.ptkardio.pl/Wytyczne_ESC_dotyczace_prewencji_chorob_ukladu_sercowo_naczyniowego_w_praktyce_klinicznej_w_2016_roku-2659
  3. https://cukrzyca.info.pl/zalecenia_kliniczne/zalecenia_kliniczne_dotyczace_postepowania_u_chorych_na_cukrzyce_2017
  4. http://www.backfitpro.com/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 15-04-2021 12:35)