SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Obóz sportowy zimowy: narciarstwo - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Obóz sportowy zimowy: narciarstwo
Kod przedmiotu 16.1-WL-WF3PP-PW6OZ:n-S19
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Skorupka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 60 4 60 4 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami techniki jazdy na nartach, metodyką nauczania narciarstwa oraz wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higienie pracy nauczyciela na zimowym obozie sportowym. Zapoznanie z historią narciarstwa polskiego i światowego oraz organizacją Polskiego Związku Narciarskiego. Nabycie specjalistycznych umiejętności ruchowych związanych z narciarstwem, przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć. Kształtowanie postaw zapewniających bezpieczeństwo własne i otoczenia. Narciarstwo a turystyka i rekreacja ruchowa.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu metodyki wychowania fizycznego. Znajomość Regulaminu obozu sportowego.

Zakres tematyczny

Teoretyczne i praktyczne podstawy techniki jazdy na nartach oraz metody i formy nauczania. Organizacja wypoczynku zimowego, specyfika prowadzenia zajęć narciarstwa zjazdowego w różnych grupach wiekowych. Zasady bezpieczeństwa w górach i na stokach narciarskich-Dekalog FIS. Podstawowe wiadomości o budowie doborze i konserwacji sprzętu narciarskiego. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w górach.

Nauczanie narciarstwa: opanowanie podstaw poruszania się na nartach: oswojenie ze sprzętem, poruszanie się po terenie płaskim, zwroty, nauka upadania, podchodzenia, opanowanie ewolucji narciarskich: pług, łuki płużne, skręt z pół -pługu, skręty równoległe, śmig i jazda na krawędziach oraz opanowanie jazdy w różnych warunkach.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, pokaz, metoda poglądowa, metoda analityczna, metoda syntetyczna, samodzielne opracowywanie materiałów metodycznych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium: obóz kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach, praktycznego testu umiejętności narciarskich, zaliczenia slalomu giganta, zaliczenia pisemnego testu teoretycznego dot. znajomości metodyki nauczania narciarstwa zjazdowego. Student jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu obozu sportowego.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0. Przestrzeganie Regulaminu obozu sportowego.

Literatura podstawowa

  1. Stanisławski Z. Program nauczania narciarstwa zjazdowego. Wyd. SITN PZN, Kraków, 2009.
  2. Program Nauczania Narciarstwa Zjazdowego 2018, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Kraków 2018.
  3. Szafrański M.Narciarstwo alpejskie. Od amatorów do zawodowców, Wydawnictwo Bosz, 2015.
  4. www.sitn.pl

 

Literatura uzupełniająca

Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 13-04-2021 09:09)