SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki IV
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-8_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Danuta Chlebicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Główne cele to:

- rozwijanie umiejętności działania na płaszczyźnie komunikacyjnej i interpersonalnej;
- uwrażliwienie na relacje pomiędzy własną kulturą a obcymi kręgami kulturowymi;
- przygotowanie do podejmowania działań zarówno w sytuacjach związanych z ogólnie rozumianym życiem zawodowym jak i w konkretnej specjalności;
- rozwijanie umiejętności kształcenia ustawicznego i samokształcenia.

- uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie B1+ według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

L1 - 2: Prawo pracy: regulacje prawne; formy zatrudnienia; praca legalne i nielegalna; prawa pracownika do urlopu i ubezpieczenia zdrowotnego.

L3: Zarządzanie personelem: umowa o pracę; kształcenie ustawiczne; kariera w miejscu pracy.

L4 - 5: Bezpieczeństwo w miejscu pracy: najważniejsze przepisy bezpieczeństwa; odzież ochronna i robocza; wypadek w warsztacie samochodowym; pierwsza pomoc.

L6: Bezpieczeństwo na placu budowy: najważniejsze znaki informacyjne, ostrzegawcze, zakazu i nakazu; ochrona przeciwpożarowa; pożar na placu budowy. 

L7: Sprawdzian wiadomości: leksyka i struktury gramatyczne.

L8 - 9: Wypadek na budowie: relacje w mediach; zgłaszanie wypadku; wzywanie pomocy; zapobieganie wypadkom.

L10 - 11: Technologia w zakładzie pracy: techniki informacyjne; elektroniczne przetwarzanie danych; transmisja danych.

L12: Statystyki: liczby, tabele, diagramy; odczytywanie i interpretacja danych. 

L13: Wielkości fizykalne i mechaniczne: jednostki miar wielkości i zależności między nimi; przyrządy pomiarowe; rejestracja sygnałów urządzeń.

L14: Powtórzenie wiadomości i przygotowanie do egzaminu.

L15: Egzamin ustny i pisemny na koniec semestru, sprawdzający kompetencje językowe dla poziomu B2 ESOKJ.

Struktury gramatyczne nauczane są w połączeniu z funkcjami językowymi w zależności od poziomu grupy, tematyki oraz specyfiki języka.

 

Metody kształcenia

Interakcyjno-sekwencyjna metoda nauczania języka niemieckiego z podejściem komunikacyjnym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą do zaliczenia zajęć ćwiczeniowych jest obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w zajęciach, systematyczne przygotowywanie się do zajęć oraz zaliczenie wszystkich cząstkowych kolokwiów sprawdzających (ustnych i pisemnych) w semestrze.

Ocena końcowa jest oceną z egzaminu końcowego.

Literatura podstawowa

1. M. Rolbieniecka, J. Kucharczyk, Deutsch für Profis, branża mechaniczna, Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2013

2. B. Szymoniak, W. Borkowy, B. Kujawa, Mit Beruf auf Deutsch, profil mechaniczny, Nowa Era, Warszawa 2013

3. S. Kaufmann, L. Rohrmann, P. Szablewski-Çavus, Orientierung im Beruf, Klett-Langenscheidt GmbH, München 2013

4. A. Braun, P. Szablewski-Çavus, Orientierung im Beruf Intensivtrainer, Klett-Langenscheidt GmbH, München 2013

 

 

 

Literatura uzupełniająca

 1. Zespół autorów: K. Łuniewska, M. Piotrowska, J. Rozwalka, U. Szczepańska, U. Tworek, Z. Wąsik, M. Zagórna, einFach gut. Profil 2. Kommunikation in Technik und Industrie, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1999
 2. E. Matuszak, A. Tomaszczyk, Deutsch für Profis, branża budowlana, Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2013
 3. B. Kujawa, Mit Beruf auf Deutsch, Profil budowlany, Nowa Era Sp. z o.o., Warszawa 2013
 4. M. Gurgul, A. Jarosz, J. Jarosz, A. Pietrus-Rajman, Deutsch für Profis, branża ekonomiczna, Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2013
 5. H. Dreyer, R. Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch, München 1995
 6. G. Werner, Grammatiktraining Deutsch, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2001
 7. J. Z. Koch, Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, polsko-niemiecki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984
 8. J. Pheby, W. Scholze, Słownik obrazkowy niemiecko-angielski, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa 1996
 9. Abenteuer Technik, Ravensburger Buchverlag, Ravensburg 2010
 10. https://www.goethe.de
 11. https://www.dw.com

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Danuta Chlebicz (ostatnia modyfikacja: 06-05-2021 23:12)