SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elementy statystyki w badaniach inżynierskich - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elementy statystyki w badaniach inżynierskich
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-9_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej metod statystycznych i umiejętności ich stosowania w badaniach naukowych obejmujących typowe problemy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagania wstępne

Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa.

Zakres tematyczny

Wykład:

W1. Populacje i próby jednej zmiennej. Podstawowe parametry: średnia arytmetyczna, modalna, geometryczna i harmoniczna, mediana, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności.

W2. Zmienne losowe jednowymiarowe i ich rozkłady. Rozkłady skokowe i ciągłe. Funkcje gęstości rozkładu i dystrybuanta. Omówienie rozkładów zero-jedynkowego, dwumianowego, Poissona, normalnego.

W3. Rozkłady z próby. Oceny parametrów. Posługiwanie się tablicami rozkładów.

W4. Odczytywanie z tablic rozkładów i tworzenie tablic rozkładów przy pomocy wybranych aplikacji komputerowych.

W5. Populacje i próby dwóch zmiennych. Kowariancja i korelacja. Badanie regresji liniowej.

W6. Wnioskowanie statystyczne na podstawie testów istotności.

W7. Wnioskowanie statystyczne na podstawie przedziałów ufności.

W8. Elementy planowania pomiarów.

Laboratorium:

L1. Wykonanie analizy statystycznej w postaci obliczenia podstawowych parametrów statystycznych takich jak: średnia arytmetyczna, modalna, geometryczna i harmoniczna, mediana, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności.

L2. Wykonanie wybranych doświadczeń losowych i wykonanie analizy parametrów rozkładów skokowych. Porównanie uzyskanych wyników z wartościami teoretycznymi.

L3. Wykonanie analizy statystycznej na podstawie podanych przykładów doświadczalnych dotyczących rozkładu Poissona i rozkładu normalnego oraz  porównanie otrzymanych wyników z wartościami teoretycznymi.

L4. Tworzenie tablic rozkładów przy pomocy wybranych aplikacji komputerowych.

L5. Obliczanie współczynnika korelacji dla dowolnie dobranych wyników pomiarów. Wykonanie wykresów zależności dwóch zmiennych.

L6. Analiza regresji liniowej na podstawie wybranych wyników doświadczalnych.

L7. Wykonanie wnioskowania statystycznego na podstawie testów istotności.

L8. Wykonanie wnioskowania statystycznego na podstawie przedziałów ufności.

Metody kształcenia

Wykład: informacyjny, wykład problemowy, pokaz.

Laboratorium: wykonanie i prezentacja zadań laboratoryjnych, dyskusja problemowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie w formie ustnej

Laboratorium: ocena wykonanych zadań, bieżąca kontrola na zajęciach.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

  1. https://openstax.org/details/books/introductory-statistics
  2. https://openstax.org/details/books/introductory-business-statistics
  3. https://openstax.org/details/books/statistics
  4. Szydłowski H., Pracownia fizyczna wspomagana komputerem, PWN 2003.

Literatura uzupełniająca

  1. Oktaba W.: Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa, PWN Warszawa, 1980.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-04-2021 14:59)