SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Antropocentryzm w technice - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Antropocentryzm w technice
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-12_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Andrzej Lasota
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podmiotową, nadrzędną rolą człowieka w systemach technicznych.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Wykłady:
W1: Wprowadzenie do zajęć. Antropocentryzm i antropometria.
W2: Zasady pomiarów antropometrycznych.
W3: Dane antropometryczne, atlasy antropometryczne, schematy obszarów roboczych.
W4: Potrzeby człowieka a rozwój myśli technicznej.
W5: Działalność twórcza człowieka i humanizacja techniki.
W6: System człowiek-obiekt techniczny.
W7: Zaliczenie zajęć.

Ćwiczenia:
C1-2: Wprowadzenie do zajęć.
Pomiary podstawowych cech antropometrycznych.
C3: Wyznaczanie obszarów roboczych.
C4: Praca z atlasami antropometrycznymi.
C5-6: Ocena antropometryczna obiektów technicznych, stanowisk pracy.
C7: Zaliczenie zajęć.

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, prezentacja, pokaz.

Ćwiczenia: przedmiotowe, problemowe, studia przypadków, praca w grupach, praca indywidualna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium w formie pisemnej.

Ćwiczenia: kolokwium w formie pisemnej.

Ocena końcowa: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Gedliczka A., Pochopień P., Szklarska A., Welon Z., Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej, CIOP, Warszawa, 2001
  2. Koradecka D. (red), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 2001
  3. Lewandowski J., Ergonomia. Wyd. PWN Warszawa-Łódź 2001
  4. Nowak E., Atlas antropometryczny populacji polskiej – dane do projektowania, IWP, Warszawa 2000
  5. Zbiór Polskich Norm z zakresu bezpieczeństwa, ergonomii

Literatura uzupełniająca

  1. Batogowska A., Słowikowski J., Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania, Prace i Materiały, zeszyt 149, IWP, Warszawa 1994
  2. Górska E., Ergonomia: projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002
  3. Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997
  4. Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne, PWN, Warszawa-Poznań 2001

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Andrzej Lasota (ostatnia modyfikacja: 30-04-2021 16:29)