SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo informacji i ochrona własności intelektualnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo informacji i ochrona własności intelektualnej
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-15_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Edward Kowal
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z podstawową wiedzą dotyczącą prawnej ochrony przedmiotów własności przemysłowej, legalnego wykorzystania własności przemysłowej i praw autorskich osób trzecich oraz nienaruszania cudzych praw wyłącznych w działalności gospodarczej.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych pojęć prawnych.

Zakres tematyczny

Wykład:

W1: Własność intelektualna i przemysłowa.

W2: Prawo autorskie i prawa pokrewne.

W3: Terminologia i klasyfikacja tajemnic.

W4: Podstawy prawne w ochronie informacji, tajemnice prawnie chronione.

W5: Podstawowe moduły w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji.

W6: Polityka bezpieczeństwa informacji.

W7: Wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów w systemach teleinformatycznych.

W8: Zasady udostępniania informacji – zagrożenia i mankamenty. Zabezpieczenia i wymagania w zakresie ochrony informacji.

Metody kształcenia

Wykład: wykład (informacyjny, problemowy), dyskusja dydaktyczna, pogadanka, burza mózgów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zaliczany jest na podstawie pisemnego kolokwium, którego zasady oceniania są następujące:
2,0 - praca z poważnymi błędami lub brakami. 
3,0 - praca słaba, zaledwie zgodna z zadanym zadaniem.
3,5 - praca przeciętna, niekompletna, wykonana poprawnie ale z brakami. 
4,0 - praca dobra pod względem treści, zakresu i oryginalności.
4,5 - praca ponad dobra (treść, zakres i oryginalność). 
5,0 - praca wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na wysokim  poziomie merytorycznym.

Literatura podstawowa

  1. Barta J. (red.), Prawo autorskie, Warszawa, 2007.
  2. Kisielewicz A., Własność przemysłowa, Warszawa, 2007.
  3. Kifner T., Polityka bezpieczeństwa i ochrony informacji, Helion, 2011.
  4. Nowińska E., Promińska U., M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa, 2008.
  5. Ustawa z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
  6. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Literatura uzupełniająca

  1. Zalewski S., Ochrona informacji niejawnych – wybrane zagadnienia bezpieczeństwa osobowego, Płock 2014.
  2. Hoc S., Karnoprawna ochrona informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.
  3. Du Vall M., Prawo patentowe, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grzegorz Dudarski (ostatnia modyfikacja: 15-05-2021 23:21)