SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elementy prawa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elementy prawa
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-26_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Dariusz Królik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to ukierunkowanie przyszłego inżyniera na studiowanie ze zrozumieniem zagadnień prawnych oraz interpretowanie przepisów dotyczących ochrony pracy w tym technicznego bezpieczeństwa pracy; wykorzystywania przepisów dotyczących ochrony pracy w działaniach na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości i umiejętności rozumienia systemu prawnego w Polsce i Unii Europejskiej.

Zakres tematyczny

Elementy prawa pracy w tym technicznego bezpieczeństwa pracy W1-8:

W1. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika. 

W2. Umowy o pracę. Umowy cywilnoprawne. Legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Szkolenia w dziedzinie bhp. Funkcjonowanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

W3. Urlopy wypoczynkowe. Wynagradzanie za pracę. Roboty wykonywane w miejscach ogólnodostępnych (zagrożenia o charakterze publicznym.

W4. Ograniczenie zagrożeń wypadkowych poprzez wdrażanie elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy.

W5. Przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem.

W6. Pracownicy młodociani. Zatrudnianie dzieci i młodzieży. Prawo pracy (umowy o pracę, uprawnienia pracowników) oraz techniczne bezpieczeństwo pracy w zakładach komunalnych.

W7. ZUS IWA. Prawo pracy w zakładach nowopowstałych, w tym zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

​​​​​​​W8. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych, pogadanka, opis, opowiadanie, objaśnienie.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Skala ocen z kolokwium pisemnego lub testowego
Pkt  [%] ocena:
0-59     - 2,0 
60-67   - 3,0 
68-75   - 3,5 
76-83   - 4,0 
84-92   - 4,5 
93-100 - 5,0

Literatura podstawowa

Prawo pracy. Meritum; Wolters Kluwer 2021

Umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, zawieranie rozwiązywanie. Wydawnictwo INFOR Styczeń 2021.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zmianami z 2018 r. poz. 2432)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami oraz z 2020 r. poz. 2320)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1409 ze zmianami oraz z 2020 r. poz. 2400)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1959 r. w sprawie zatrudniania młodocianych przy lekkich pracach sezonowych i dorywczych (Dz. U. Nr 45, poz. 277)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 ze zmianami oraz z 2009 r. Nr 174, poz. 1353)

Literatura uzupełniająca

Czasopisma: ATEST, Bezpieczeństwo Pracy, Inspektor Pracy, Przyjaciel Przy Pracy.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Dariusz Królik (ostatnia modyfikacja: 09-05-2021 22:33)