SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fizjologia pracy i higiena przemysłowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fizjologia pracy i higiena przemysłowa
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-27_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Andrzej Lasota
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi problemami związanymi z fizjologią pracy i higieną przemysłową oraz negatywnymi następstwami nadmiernego obciążenia pracą.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Wykłady:
W1: Wprowadzenie do zajęć. Fizjologia pracy, higiena przemysłowa, podstawowe pojęcia.
W2: Koszt fizjologiczny i energetyczny pracy.
W3: Obciążenie pracą o charakterze statycznym.
W4: Obciążenie pracą o charakterze dynamicznym.
W5: Termoregulacja organizmu.
W6: Rytmy biologiczne, praca w systemie zmianowym.
W7: Percepcja bodźców w środowisku pracy.

Ćwiczenia:
C1-2: Wprowadzenie do zajęć. Częstość skurczów serca, koszt energetyczny organizmu w zależności od intensywności wysiłku fizycznego.
C3-4: Szacowanie obciążenia statycznego pracowników na stanowiskach roboczych.
C5-6: Ocena wydatku energetycznego operatorów na stanowiskach pracy.
C7: Zaliczenie zajęć.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz, prezentacja.

Ćwiczenia: praca w grupach, praca indywidualna na zajęciach i w domu, pomiar, symulacja, studia przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin w formie pisemnej, poprzedzony uzyskaniem zaliczenia z ćwiczeń.

Ćwiczenia: kolokwium w formie pisemnej.

Ocena końcowa: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Horst W. (red), Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy,  Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2011
  2. Wejman M., Diagnozowanie środowiska pracy, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012

Literatura uzupełniająca

  1. Koradecka D. (red), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 1997
  2. Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1993
  3. Pacholski L. (red.), Ergonomia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1986
  4. Traczyk W.Z., Fizjologia człowieka w zarysie. Warszawa, PZWL 1995

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Andrzej Lasota (ostatnia modyfikacja: 30-04-2021 16:48)