SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza i ocena zagrożeń chemicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza i ocena zagrożeń chemicznych
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-33_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Dariusz Królik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza dotycząca: klasyfikacji zagrożeń występujących w środowisku pracy, skutków oddziaływania wybranych zagrożeń chemicznych na organizm człowieka w tym również ich synergicznego oddziaływania. Umiejętność identyfikacji czynników szkodliwych.

Wymagania wstępne

Podstawy chemii;

Zakres tematyczny

W1-2. Omówienie zakresu/tematyki przedmiotu. Zapoznanie Studentów z sylabuz'em. Zapoznanie Studentów z warunkami zaliczenia przedmiotu. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących miejsc pracy, pracowników narażonych na czynniki chemiczne.

W-3. Czynniki chemiczne występujące w środowisku pracy. Zagrożenia związane z miejscem pracy. 

W-4. Wypadki i choroby zawodowe

W-5. Klasyfikacja zagrożeń chemicznych. Substancje niebezpieczne. 

W-6. Nanotechnologie. Szkodliwe substancje z rozkładu odpadów.

W-7. Pomiary środowiska pracy - czynniki chemiczne. Zasady bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń. Wymagania stawiane maszynom i ich zabezpieczanie.

W-8. Kolokwium

L1-6. Instrukcja/procedura bezpieczeństwa i higieny pracy na wybranym stanowisku pracy z użyciem substancji chemicznej.

L7-15. Analiza przypadku rzeczywistego - magazyn chemiczny, zakład produkcyjny chemiczny, galwanizernia, inne - raport do pracodawcy.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy.

Laboratorium: pogadanka, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie laboratorium: Wykonanie wszystkich sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych programem nauczania oraz ich pozytywna ocena.

Wykład: kolokwium w formie pisemnej lub ustnej: 5 pytań (poprawne odpowiedzi 5/5 ocena bardzo dobra, 4/5 ocena dobra, 3/5 ocena dostateczna, dwie poprawne odpowiedzi i poniżej ocena niedostateczna).

Ocena łączna z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i laboratorium.

Literatura podstawowa

1. Bezpieczeństwo pracowników przy produkcji, przetwarzaniu i stosowaniu nanoobiektów, ich aglomeratów i agregatów - P. Oberbek, S. Jakubiak, P. Sobiech, M. Paluszkiewicz, P. Kozikowski, T. Jankowski Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2019

2. Rączkowski B., BHP w praktyce. Wydanie XVIII, Wyd. ODDK, 2020

3. Chemia dla rolników, poradnik bhp. T. W. Grausz, GIP/PIP Warszawa 2015

3. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2289) 

Literatura uzupełniająca

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, ze zmianami z 2004 r. Nr 246, poz. 2468 oraz wynikające z 2005 r. Nr 117, poz. 986)

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034)

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Dariusz Królik (ostatnia modyfikacja: 09-05-2021 22:51)