SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy konstrukcji maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy konstrukcji maszyn
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-52_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Krzysztof Łasiński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie  studentów  z  podstawowymi  elementami  konstrukcji  maszyn  i  urządzeń  technicznych ze szczególnym  uwzględnieniem  węzłów  konstrukcyjnych,  połączeń  podstawowych,  elementów przenoszących napęd.

Wymagania wstępne

Matematyka w stopniu podstawowym, wytrzymałość materiałów, mechanika techniczna.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa: Podstawowe definicje i pojęcia techniczne. Geometryczne cechy konstrukcyjne, parametry konstrukcji.  Zasady  doboru  materiałów  konstrukcyjnych.  Technologiczność  konstrukcji,  normalizacja  i unifikacja części maszyn. Połączenia: nitowe, spajane, wciskowe, kształtowe. Połączenia gwintowe, sprężyny, osie i wały, łożyska. Przekładnie zębate i pasowe. Sprzęgła, hamulce, mechanizmy dźwigniowe i krzywkowe. Komputerowe wspomaganie projektowania części maszyn.

Treść  projektowa:  Zasady  obliczania  wytrzymałości  części  maszyn.  Zasady  doboru  materiałów konstrukcyjnych.  Łańcuchy  wymiarowe,  pasowania  części  maszyn.  Kształtowanie  powierzchni  konstrukcji. Technologiczność  części  maszyn.  Obliczenia  podstawowe  połączeń  nitowych  i  spawanych.  Obliczenia połączeń wciskowych i wtłaczanych. Obliczenia połączeń kształtowych. Obliczenia połączeń gwintowych, osi i wałów. Charakterystyka kół zębatych, obliczenia parametryczne kół zębatych. Reduktory, kinematyka, dobór przełożenia. Sprzęgła, rodzaje i sposoby obliczeń.

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych. Prezentacja modeli.
Projekt:  Praca  zespołowa  w  trakcie  realizacji  ćwiczeń.  Prezentacja  rozwiązań,  analiza  i  dyskusja  nad otrzymanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zalicza się na podstawie końcowego kolokwium zaliczeniowego (praca pisemna). Zajęcia z projektu oceniane są na podstawie: obecności, wykonania wszystkich ćwiczeń i sporządzonych sprawozdań. Ocena ostateczna jest średnią z zaliczenia projektu i kolokwium.

Literatura podstawowa

  1. Dietrich  J.,  Kocanda  S.,  Korewa  W.:  Podstawy  konstrukcji  maszyn.  Tom  1,  2,  3,  WNT, Warszawa 1974.
  2. Jezierski J.: Analiza tolerancji i zamienności maszyn. WNT, Warszawa, 1974.
  3. Juchnikowski J.: Podstawy konstrukcji maszyn – Atlas. PW, Warszawa, 2004.

Literatura uzupełniająca

  1. Mazanek  E.,  Kasprzycki  A.,  Dziurski  A.,  Kania  L.:  Przykłady  obliczeń  z  podstaw  konstrukcji maszyn. Tom 1, 2, WNT, Warszawa 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 12-09-2021 22:16)