SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Mechanika techniczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Mechanika techniczna
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-55_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Renata Kasperska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z teoretycznymi podstawami rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki klasycznej oraz modelowania zjawisk i układów mechanicznych.

Wymagania wstępne

Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa I, Fizyka

Zakres tematyczny

Wykład:

W1. Podstawowe pojęcia mechaniki. Zasady statyki. Siła i moment siły.

W2. Układy sił. Składanie i redukcja układów sił. Równowaga układów płaskich i przestrzennych.

W3. Stopnie swobody. Rodzaje sił, obciążeń i więzów. 

W4. Środki masy i ciężkości figur płaskich i brył. Moment statyczny i moment bezwładności.

W5. Elementy analizy statycznej belek, ram i kratownic.

W6. Tarcie i jego rodzaje

W7. Przyśpieszenie Coriolisa. Kinematyka i dynamika punktu materialnego i ciała sztywnego. Ruch złożony.

W8. Zaliczenie pisemne wykładu.

 

Laboratorium

L1. Zajęcia organizacyjne. Omówienie programu zajęć i formy zaliczenia przedmiotu.

L2. Wektory sił i momenty sił - zadania.

L3. Para sił i układy sił - zadania. 

L4. Wyznaczanie środków ciężkości figur płaskich - analitycznie i z wykorzystaniem AutoCAD.

L5-L6. Analiza przykładowych belek, ram i kratownic - analitycznie i z wykorzystaniem oprogramowania.

L7. Przykłady obliczeń tarcia statycznego i kinetycznego, ślizgowego i tocznego - zadania.

L8. Zaliczenie laboratorium.

Metody kształcenia

W: Metoda podająca - wykład informacyjny, metoda eksponująca - prezentacja multimedialna.

L: Metoda problemowa i praktyczna - ćwiczenia wykonywane zgodnie z instrukcją prowadzącego, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zaliczany jest w formie pisemnej (min. 50% punktów).

Laboratorium zaliczany na podstawie średniej ocen z wykonanych ćwiczeń i aktywności na zajęciach.

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen z wykładu i laboratorium.

Literatura podstawowa

  1. Klasztorny M., Mechanika techniczna. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2017.

  2. Misiak J., Mechanika techniczna. Statyka i wytrzymałość materiałów. WNT Warszawa 2003.

  3. Niezgodziński M., Niezgodziński T., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej. PWN Warszawa 2008.

  4. Niezgodziński T., Mechanika ogólna. PWN Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

  1. Leyko J., Mechanika Ogólna. Tom 1 i 2. PWN Warszawa 1996.

  2. Misiak J., Mechanika ogólna. T.1. Statyka i kinematyka. T.2. Dynamika. WNT Warszawa 1995.

  3. Siuta W., Mechanika techniczna. WSIP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.

Uwagi

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów.


Zmodyfikowane przez dr inż. Renata Kasperska (ostatnia modyfikacja: 01-05-2021 12:43)