SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe programy aplikacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe programy aplikacyjne
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-57_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Piotr Gawłowicz, prof. UZ
 • dr inż. Patryk Krupa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z problematyką sztucznej inteligencji, oprogramowania bazodanowego i systemów eksperckich. Przedstawienie możliwości ich wykorzystania do wspomagania zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. 

Wymagania wstępne

Technologie informacyjne. Informatyka. 

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny

Wykład

W1. Przedstawienie sylabusa. Omówienie efektów uczenia się i warunków zaliczenia kursu. Sztuczna inteligencja.

W2. System ekspertowy.

W3. Metody akwizycji wiedzy. Metody wnioskowania. Sposoby reprezentacji wiedzy.

W4. Baza danych, baza wiedzy, hurtownia danych.

W5. Data mining. Metody eksploracji danych. Problemy związane z wyszukiwaniem informacji.

W6. Analiza koszykowa. Business Intelligence.

W7. Kolokwium zaliczeniowe.

Laboratorium

L1: Zajęcia organizacyjne. Omówienie sylabusa, efektów kształcenia oraz warunków zaliczenia. Szkolenie BHP. Zapoznanie z przykładowymi zapytaniami w języku SQL w trybie interakcyjnym (autonomicznym).

L2-L3: Wykonywanie podstawowych operacji SQL w trybie interakcyjnym.

L4-L5: Konstruowanie zaawansowanych zapytań w języku SQL.

L6: Opracowanie prostego projektu bazy danych SQL. 

L7: Kolokwium z umiejętności projektowania schematów relacyjnych baz danych.

L8: Podstawy baz danych i relacyjnych baz danych w programie Access.

L9: Praktyczne zapoznanie się podstawowymi możliwościami programu MS Access.

L10-L11: Opracowanie przykładowej bazy danych używając programu MS Access.

L12-L14: Wykorzystanie programów bazodanowych w służbie bhp: Tworzenie rejestrów wypadków, czynników szkodliwych, dokumentacji normalizacyjnej, doboru środków ochrony indywidualnej itp. Wykonywanie analiz na podstawie danych.

L15: Zaliczenie z przedmiotu – kolokwium.

Metody kształcenia

Wykład. Ćwiczenia laboratoryjne. Pokaz. Dyskusja.  Prezentacje wykonanych zadań. Prezentacje multimedialne studentów. Konsultacje indywidualne.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia

Laboratorium: średnia ważona z pozytywnych ocen uzyskanych z kolokwium (waga: 0,7) oraz poszczególnych zajęć laboratoryjnych (waga: 0,3).

Wykład: pozytywna ocena z kolokwium.

Ocena końcowa: ustalana jest na podstawie średniej z ocen zajęć laboratoryjnych i wykładu z jednakową wagą pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Czapla K.: Bazy danych: podstawy projektowania i języka SQL, Helion, Gliwice, 2015.
 2. Chodkowska-Gyurics A.: Hurtownie danych: teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2017.
 3. Foreman J.W.: Mistrz analizy danych: od danych do wiedzy, Helion, Gliwice, 2017.
 4. Nycz M.: Hurtownie danych i business intelligence w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2012.
 5. Tadeusiewicz R.: Archipelag sztucznej inteligencji. Część I, Napędy i sterowanie, Nr 12, 2020, str. 26-40.
 6. Tadeusiewicz R.: Archipelag sztucznej inteligencji. Część II, Napędy i sterowanie, Nr 1, 2021, str. 18-26.
 7. Tadeusiewicz R.: Archipelag sztucznej inteligencji. Część III, Napędy i sterowanie, Nr 2, 2021, str. 30-38.

 

 

Literatura uzupełniająca

 1. Babicz W., Oprogramowanie do zarządzania bezpieczeństwem pracy, analiza i koncepcja budowy nowego systemu, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, Warszawa 2011.
 2. Bubnicki Z.: Wstęp do systemów ekspertowych. PWN, Warszawa 1990.
 3. Górska E., Lewandowski J., Zarządzanie i organizacja środowiska pracy, WPW, Warszawa 2010.
 4. Kłosowski M., Staszewski P., Funkcjonowanie i doskonalenie systemu zarządzania bhp w przedsiębiorstwie – studium przypadku, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2014.
 5. Luściński S., Rola systemów informatycznych zarządzania w rozwoju organizacji, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, Warszawa 2011.
 6. Suchocka M., Biernacki A., 10 lat użytkowania komputerowego systemu STER. „Bezpieczeństwo Pracy” 12/2007.
 7. www.ciop.pl

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Piotr Gawłowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-05-2021 09:01)