SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rozwój zawodowy człowieka
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-60_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
  • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi uwarunkowaniami rozwoju zawodowego oraz kształtowanie umiejętności planowania rozwoju zawodowego własnego i innych (na różnych etapach kariery zawodowej).

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

Wykłady:

W1: Profesjologia jako nauka o rozwoju zawodowym człowieka – ogólne i szczegółowe teorie rozwoju zawodowego.

W2: Charakterystyczne cechy profesjologii – współpraca z innymi naukami.

W3: Podmiotowe i przedmiotowe uwarunkowania rozwoju zawodowego.

W4-5: Proces rozwoju zawodowego. Szczegółowa charakterystyka poszczególnych okresów rozwoju zawodowego człowieka.

W6: Możliwości rozwoju zawodowego osób z niepełnosprawnościami.

W7: Wyniki rozwoju zawodowego i ich charakterystyka.

Ćwiczenia:

C1-2: Proces wspomagania rozwoju zawodowego człowieka. Instytucje wspierające na poszczególnych etapach rozwoju zawodowego (edukacyjne i pozaedukacyjne).

C3-4: Analiza rynku edukacyjnego oraz rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników służby BHP).

C5: Rozwój zawodowy a kariera zawodowa pracowników służb BHP.

C6-7: Możliwości rozwoju zawodowego osób dorosłych w wybranych grupach zawodowych.

 

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny i problemowy, pogadanka, pokaz, demonstracja.

Ćwiczenia: ćwiczenia praktyczne, warsztaty metodyczne, metoda projektu, dyskusja problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia - projekt (praca pisemna, prezentacja), wystąpienie, aktywność na zajęciach

Wykład - kolokwium ustne lub pisemne (min. 51% na zaliczenie)

Ocena końcowa - średnia ocen z ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą (wykład - 50%, ćwiczenia - 50%)

 

Literatura podstawowa

Czarnecki K.M., Profesjologia - nauka o profesjonalnym rozwoju człowieka, Wyd. II, Sosnowiec 2016.

Czarnecki K.M., Profesjologia - nauka o zawodowym rozwoju człowieka, Sosnowiec 2010.

Korcz I., Pietrulewicz B., Kariera zawodowa, Zielona Góra 2003.

Kwiatkowski S.M., Bogaj A., Baraniak B., Pedagogika pracy, Warszawa 2007.

Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, Warszawa 2003.

Plewka Cz., Człowiek w całożyciowym rozwoju zawodowym, Koszalin 2016.

Plewka Cz., Kierowanie własnym rozwojem zawodowym. Studium teoretyczne i egzemplikacje praktyczne, Koszalin 2016.

Podoska-Filipowicz, Zarys zawodoznawstwa, orientacji i poradnictwa zawodowego, Częstochowa 2008.

Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2000.

Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Radom 2009.

Literatura uzupełniająca

Czarnecki K., Pietrulewicz B., Kowolik P. (red.), Nowy leksykon profesjologiczny, Sosnowiec 2017.

Czarnecki K.M, Podstawy psychologii pracy dla studentów wyższych szkół zawodowych, Kraków 2001.

Gerlach R. (red.), Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych. Wyzwania-szanse-zagrożenia, Bydgoszcz 2007.

Nowacki T., Leksykon pedagogiki pracy, Radom 2004.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Poradnictwo zawodowe 4.0. Innowacyjne praktyki na rzecz nowych umiejętności, "Zeszyt Informacyjno-Metodyczny Doradcy Zawodowego", 2018 nr 60.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Rynku Pracy, "Zeszyty Metodyczne Pośrednika Pracy".

"Edukacja Dorosłych" – półrocznik.

"Problemy profesjologii" - półrocznik

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aneta Klementowska (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 20:00)