SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Modelowanie procesów zarządzania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Modelowanie procesów zarządzania
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-61_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Krzysztof Łasiński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta w zakresie wiedzy podstawowej dotyczącej modelowania procesów zarządzania oraz możliwości zastosowania symulacji komputerowej wspomagającej działania przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne

Matematyka, Podstawy automatyki i sterowania, Podstawy organizacji systemów wytwórczych.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa:

Podstawowe pojęcia z zakresu modelowanie procesów zarządzania, analiza sterowania parametrów przepływu produkcji, przedsiębiorstwo jako układ cybernetyczny, struktura organizacyjna przedsiębiorstwa i implikacje, złożoność sterowania systemem organizacyjnym i technologicznym, przykłady modelowania procesów zarządzania w systemie przedsiębiorstwa.   

Treść laboratoryjna:

Zajęcia wprowadzające - omówienie sposobu zaliczenia przedmiotu, założenia do budowy modelu zadanego procesu zarządzania, wybór różnych sposobów osiągniecia zadanego celu,  optymalizacja podjętych decyzji za pomocą analizy komputerowej, człony cybernetyczne w systemach zarządzania, prezentacja indywidualnych zadań projektowych na podstawie wyznaczonych tematów, ocena parametryczna zastosowania własnych modeli w systemach zarządzania. 

 

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych

Laboratorium: Praca zespołowa w trakcie realizacji projektów. Prezentacja rozwiązań projektów, analiza i dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zalicza się na podstawie oceny z kolokwium.

Zajęcia z projektowania oceniane są na podstawie: obecności, wykonania wszystkich projektów. Ocena ostateczna jest średnią z kolokwium i zaliczenia projektów.

Literatura podstawowa

  1. Wróblewski K. J.: Podstawy sterowania przepływem produkcji. Wydawnictwa Naukowo -Techniczne, 1993.
  2. Dwiliński L.: Zarządzanie produkcją. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002.
  3. Bitkowska A.: Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press & IT, Warszawa 2009. 

 

Literatura uzupełniająca

  1. Abt S.: Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 12-09-2021 20:15)