SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Odnawialne źródła energii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Odnawialne źródła energii
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-65_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Remigiusz Aksentowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie ze źródłami energii i ich wpływem na środowisko naturalne. Umiejętność pozyskiwania informacji o potrzebach energetycznych gospodarstwa domowego oraz metodach i kosztach ich zaspokojenia

Wymagania wstępne

Podstawy fizyki, ekonomii, ekologii i ochrony środowiska

Zakres tematyczny

Wykład:

W1: Charakterystyka obecnego stanu środowiska naturalnego. Techniczne możliwości wykorzystania energii odnawialnych.

W2: Prognozy rozwoju energii odnawialnych w Polsce. Zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na energię.

W3-5: Klasyfikacja źródeł energii pod kątem zasobów i oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Źródła energii odnawialnych i sposoby pozyskiwania energii odnawialnych.

W6: Oszczędzanie i magazynowanie energii.

W7-8: Systemy fotowoltaiczne.

Projekt:

P1-2: Potrzeby energetyczne gospodarstwa domowego.

P3-4: Obliczanie zapotrzebowania na ciepło w budynku.

P5: Przykładowe obliczanie instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

P6: Przykłady obliczeniowe dotyczące promieniowania słonecznego.

P7-8: Przykładowe obliczenia dla ogniw i modułów fotowoltaicznych.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny.

Projekt: praca w grupach, pomiar, analiza, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium pisemne.

Projekt oceniany jest na podstawie: obecności i wykonania wszystkich cząstkowych ćwiczeń projektowych. Ocena końcowa jest średnią ocen z zaliczenia projektu i kolokwium pisemnego.

Literatura podstawowa

  1. Chmielniak T.: Technologie energetyczne. WNT Warszawa 2008
  2. Domański M., Jabłoński M., Osipiuk J.: Drewno jako materiał energetyczny. Wydawnictwo SGGW  Warszawa 2007
  3. Lewandowski W.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT Warszawa 2006
  4. Tytko R. : Odnawialne źródła energii. Wybrane zagadnienia Wydaw. OWG Kraków  2010

Literatura uzupełniająca

  1. Klugmann-Radziemska E.: Odnawialne źródła energii. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2006
  2. Nadziakiewicz J., Wacławiak K., Stelmach S.: Procesy termiczne utylizacji odpadów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2007

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Remigiusz Aksentowicz (ostatnia modyfikacja: 05-05-2021 20:13)