SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-66_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
  • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z istotą i założeniami kształcenia/dokształcania/doskonalenia zawodowego osób dorosłych oraz kształtowanie umiejętności w zakresie odpowiedniego doboru ofert edukacyjnych na różnych etapach kariery zawodowej.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Wykłady:

W1: Kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej (wybrane aspekty). 

W2-3: Standardy kwalifikacji zawodowych, Europejskie Ramy Kwalifikacji, edukacyjne funkcje zakładów pracy.

W4: Klasyfikacja zawodów i specjalności, klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. 

W5-6: Kształcenie przedzawodowe, prozawodowe, zawodowe w dobie współczesnych przemian.

W7: Edukacja osób dorosłych (w tym pracowników) - możliwości, dylematy.

Projekt:

P1-2: Sytuacja na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

P3: Kwalifikacje zawodowe, kompetencje miękkie i twarde - oczekiwania pracodawców. 

P4-5: Model edukacji zawodowej - szkolny i pozaszkolny system kształcenia zawodowego (analiza ofert na lokalnych rynkach edukacyjnych oraz przykładowych programów szkoleń dla pracowników na wybranych stanowiskach pracy, również BHP).

P6-7: Wspomaganie pracowników w procesie dokształcania i doskonalenia zawodowego (w tym pomoc finansowa np. Krajowy Fundusz Szkoleniowy, środki unijne).

 

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny i problemowy, pogadanka, pokaz, demonstracja.

Projekt: ćwiczenia praktyczne, warsztaty metodyczne, metoda projektu, dyskusja problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt - projekt (praca pisemna, prezentacja), wystąpienie, aktywność na zajęciach

Wykład - kolokwium ustne lub pisemne (min. 51% na zaliczenie)

Ocena końcowa - średnia ocen z ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą (wykład - 50%, ćwiczenia - 50%)

Literatura podstawowa

Berezka Anna, Rola kształcenia ustawicznego w realizacji wyzwań Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" 2013, nr 33, t. 2.

Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI wieku, red. J. Delors, Radom 1998.

Gerlach R., Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych. Wyzwania-szanse-zagrożenia, Bydgoszcz 2007.

Komisja Europejska, Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, Bruksela 2000.

Kwiatkowski S.M., Bogaj A., Baraniak B., Pedagogika pracy, Warszawa 2007.

Luber D., Uczeń dorosły jako podmiot edukacji i wychowania, „Nauczyciel i Szkoła” 2009, nr 1-2 (42-43)

Piwowarski R. (red.),Oświata dorosłych, nowe uwarunkowania i wyzwania, Warszawa 1998.

Solarczyk-Ambrozik E., Przyszczypkowski K. (red.), Oświata Dorosłych, Poznań-Toruń 1999.

Skrzypczak J., Aleksander T., Edukacja ustawiczna w zmieniającej się sytuacji edukacyjnej (wybrane problemy), Poznań 1998.

 

 

Literatura uzupełniająca

Kozerska A., Proces samokształcenia w ujęciu W. Okińskiego , "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" 2010, nr 3.

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, MPiPS - Departament Rynku Pracy, Warszawa 2014.

Maniak G., Kształcenie przez całe życie – idea i realizacja. Polska na tle Unii Europejskiej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2015, nr 2014.

Marczuk M.(red.), Problemy i dylematy andragogiki, Lublin-Radom 1994.

Nowacki T.W., Jeruszka U., Podstawy dydaktyki pracy, Warszawa 2004.

Nyczkało N.G., Szlosek F., Kształcenie zawodowe w Polsce i Ukrainie – na tle przemian, Warszawa – Radom 2008, Część I: Kształcenie zawodowe w Polsce w kontekście reform edukacyjnych.

Plewka Cz., Metodyka nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych, cz. 1, 2, Radom 1999.

Półturzycki J., Dydaktyka dorosłych, Warszawa 1991.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U z dnia 19 lutego 2019, poz. 316).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r.w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z dnia 8 kwietnia 2019, poz 652).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. poz. 1145).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2019, poz. 1536).

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aneta Klementowska (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 19:41)