SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe I
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-78_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z metodologicznymi zasadami prowadzenia badań inżynierskich, wymaganiami dotyczącymi przygotowania pracy dyplomowej obowiązującymi na kierunku studiów. Dokonanie wyboru promotorów pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejętności z zakresu przedmiotów realizowanych na poprzednich semestrach.

Zakres tematyczny

Zapoznanie studentów z wymaganiami formalnymi dotyczącymi pracy dyplomowej (szablon i struktura pracy dyplomowej, regulamin prac dyplomowych). Zapoznanie studentów z możliwościami pozyskiwania informacji naukowych niezbędnych dla przygotowania pracy dyplomowej. Przedstawienie studentom obszarów badań naukowych ewentualnych promotorów. Przygotowanie karty pracy dyplomowej. Zapoznanie z metodologią badań naukowych na potrzeby przygotowania pracy dyplomowej.

Metody kształcenia

wykład konwencjonalny, praca z dokumentem źródłowym, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia seminarium jest przygotowanie i przedstawie formie pisemnej i ustnej referatów (prezentacji), przygotowanie karty pracy dyplomowej oraz widoczna aktywność na zajęciach.

Literatura podstawowa

  1. Literatura zgodna z tematem realizowanej pracy dyplomowej.
  2. Rozpondek M., Wyciślik A.: Seminarium dyplomowe, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
  3. Rozpondek M., Wyciślik A.: Poradnik dyplomanta i absolwenta, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
  4. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, wyd. 2, Wyd. Politechnika Śląska Gliwice, 2001. 
  5. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007.
  6. https://www.wm.uz.zgora.pl/studenci/prace-dyplomowe

Literatura uzupełniająca

  1. Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.
  2. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych : pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1980.
  3. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-07-2021 17:53)