SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-37_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Grzegorz Dudarski
  • mgr inż. Rafał Konieczny
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi podstaw ochrony przeciwpożarowej oraz zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacja zagrożenia życia i zdrowia.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z fizyki, ekologii oraz zagrożeń chemicznych w środowisku pracy.

Zakres tematyczny

Wykład:

W1: Ochrona przeciwpożarowa umocowania prawne. System bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa. Krajowy system Ratowniczo-Gaśniczy w Polsce.

W2: Zagrożenia i siły ratownicze niezbędne do podjęcia działań ratowniczych. Centra powiadamiania ratunkowego. Ratownictwo medyczne w Polsce. Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.

W3: Ochrona przeciwpożarowa budynków i terenów. Warunki techniczne budynków.

W4. Zasady wyposażania i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Instalacje gaśnicze stałe i półstałe. Znaki bezpieczeństwa i ewakuacji stosowane w ochronie przeciwpożarowej i przewozie materiałów niebezpiecznych.

W5: Prace pożarowo niebezpieczne. Spawanie i zgrzewanie, jako potencjalne źródło powstania pożaru.

W6: Wybuchy jako źródło zagrożenia dla budynków. Wybuchy, analiza stanowiska pracy, na których występuję atmosfera wybuchowa.

W7: Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zabezpieczenie imprez masowych.

W8: Zarządzanie kryzysowe – zespoły zarządzania kryzysowego. Zasady przygotowania się do zagrożenia powodziowego.

Projekt:

P1: Zasady wyposażania i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

P2: Znaki bezpieczeństwa i ewakuacji stosowane w ochronie przeciwpożarowej i przewozie materiałów niebezpiecznych.

P3: Instalacje gaśnicze stałe i półstałe.

P4-P5: Sposoby zabezpieczania prac pożarowo niebezpiecznych. Spawanie i zgrzewanie, jako potencjalne źródło powstania pożaru

P6: Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

P7: Ratownictwo medyczne w Polsce.

P8: Zasady przygotowania się do zagrożenia powodziowego.

P9: Zarządzanie kryzysowe – zespoły zarządzania kryzysowego.

P10: Analiza stanowisk pracy, na których występuję atmosfera wybuchowa.

P11-P12: Zasady wyznaczania dróg ewakuacyjnych z obiektów budowlanych.

P13: Oznakowanie dróg ewakuacyjnych. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.

P14: Zasady przeprowadzania próbnych ewakuacji z budynków.

P15: Sprzęt ratowniczo-gaśniczy występujący w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy (z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych).

Projekt: ćwiczenia przedmiotowe, pokaz, metoda inscenizacji.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium (pytania otwarte, min 51% na zaliczenie).

Projekt: ocena wypowiedzi ustnych, pracy kontrolnej. Ocena końcowa – średnia z ocen.

Literatura podstawowa

1. Witold Skomra – Zarządzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy. PRESSCOM Sp. z o.o Wrocław 2010.

2. Józef Jan Skoczylas - Prawo ratownicze, Wydanie 2 Lexisexis, Warszawa 2011.

3. Praca zbiorowa. Matematyczno-komputerowy model kryminalistycznego badania przyczyn i okoliczności pożarów. MSW Warszawa 1989

4. Paweł Borowski Franciszek Pawłowski. Pożary. Przyczyny i przebieg. Dochodzenia. Arkady 1981

5. Własności palne, wybuchowe i toksyczne ważniejszych związków chemicznych. KGSP listopad 1978

6. Ryszard Zieliński. Badania instalacji elektrycznej na miejscu pożaru. Wydawnictwo „Problemy Kryminalistyki 1992”

7. Krystyna Pukacka. Urządzenia elektryczne. Profilaktyka pożarowa. Komenda Główna Straży Pożarnych. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych Warszawa 1982.

8. Melania Pofit-Szczepańska. Wybrane zagadnienia z chemii ogólnej, fizykochemii spalania i rozwoju pożarów. Szkoła Aspirantów PSP - Kraków 1994 rok.

9. kpt. mgr inż. Ryszard Zieliński. Charakterystyki termiczne urządzeń grzejnych Nr 29 Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki KGMO Warszawa 1983 r.

10. Tomasz Sawicki. Badanie przyczyn pożarów. Mini słownik. ELAMED, Katowice 2008

11. G.Struczyński, M.Świerżewski. Bezpieczna eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 1980.

12. Zasady postępowania ratowniczego. Firex 2004.

13. Paweł Krzystolik - praca zbiorowa. Ochrona budynków przed zagrożeniem i wybuchem gazu. GIG Katowice 2002.

14. Praca zbiorowa. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. COBO-PROFIL 2002

15. Stefan Wilczkowski. Środki gaśnicze. Szkoła Aspirantów PSP. Kraków 1995

16. Mirosław Zdanowski. Zapobieganie pożarom i wybuchom gazowych paliw energetycznych. Instytut Wydawniczy ZZ Warszawa 1983

Literatura uzupełniająca

1. Zbiór referatów. Badanie przyczyn powstawania pożarów. Izba Rzeczoznawców SIiTP. Delegatura Poznań 2003

2. Zbiór referatów Badania przyczyn powstawania pożarów. Izba Rzeczoznawców SIiTP. Delegatura Poznań 2005

3. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną.

9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grzegorz Dudarski (ostatnia modyfikacja: 15-05-2021 23:17)