SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-8_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Grzegorz Dudarski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu: klasyfikacji zagrożeń występujących w środowisku pracy, skutków oddziaływania wybranych zagrożeń na organizm. Nabycie umiejętność identyfikacji, pomiaru i oceny oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka w środowisku pracy.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedz z zakresu ergonomii.

Zakres tematyczny

Wykład:

W1: Pojęcie fizycznego środowiska pracy. Podstawowe pojęcia. Charakterystyka czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy. Podstawowe normy i akty prawne związane z oceną i analizą czynników szkodliwych w środowisku pracy.

W2: Drgania mechaniczne – źródła zagrożeń w przemyśle; oddziaływanie na człowieka; metody pomiaru i oceny narażenia na stanowiskach pracy.

W3: Hałas – źródła zagrożeń w przemyśle; oddziaływanie na człowieka; metody pomiaru i oceny narażenia na stanowiskach pracy.

W4: Pył na stanowisku pracy – źródła zagrożeń w przemyśle; oddziaływanie na człowieka; metody pomiaru i oceny narażenia na stanowiskach pracy.

W5: Mikroklimat na stanowisku pracy – Charakterystyka parametrów mikroklimatu; mikroklimat umiarkowany, gorący, zimny; występowanie w przemyśle i na stanowiskach pracy; metody pomiaru i oceny narażenia na stanowiskach pracy.

W6: Mikroklimat na stanowisku pracy – wyznaczanie wskaźników środowiska umiarkowanego PMV, PPD; środowiska gorącego WBGT; środowiska zimnego – IREQ, twc,

W7: Oświetlenie stanowisk pracy – podstawowe wskaźniki oceny parametrów oświetlenia; wymagania normatywne w zależności od rodzaju wykonywanej pracy; metody pomiaru i oceny parametrów oświetlenia.

W8: Promieniowanie elektromagnetyczne - źródła zagrożeń w przemyśle; oddziaływanie na człowieka; metody pomiaru i oceny narażenia na stanowiskach pracy.

W9: Prowadzenie rejestru czynników szkodliwych i kart pomiaru czynnika szkodliwego.

 

 

Projekt

P1: Identyfikacja czynników szkodliwych w środowisku pracy.

P2: Pomiar i ocena narażenia na drgania mechaniczne o oddziaływaniu miejscowym i ogólnym w środowisku pracy.

P3: Identyfikacja źródeł emisji hałasu w procesach technologicznych. Źródła technologiczne, eksploatacyjne, elektryczne, aerodynamiczne. Pomiar i ocena propagacji hałasu w pomieszczeniach zamkniętych.

P4: Pomiar i ocena narażenia na hałas w środowisku pracy. Interpretacja wyników pomiarów. Obliczenia dopuszczalnego czasu pracy.

P5: Charakterystyka parametrów mikroklimatu w środowisku pracy. Pomiar parametrów mikroklimatu. Ocena obciążenia termicznego w środowisku umiarkowanym na podstawie wskaźników PMV i PPD. Ocena obciążenia termicznego w środowisku gorącym na podstawie wskaźnika WBGT oraz w środowisku zimnym na podstawie wskaźników twc i IREQ.

P6: Ocena stężenia pyłu w środowisku pracy metodą filtracyjno-wagową. Charakterystyka błędów pomiarowych.

P7: Ocena narażenia na substancje chemiczne. Metody oceny ryzyka wynikającego z oddziaływania substancji chemicznych w środowisku pracy.

P8: Przegląd i analiza protokołów z pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy. Laboratoria akredytowane w zakresie pomiaru i oceny czynników szkodliwych w środowisku pracy. Zakres akredytacji laboratoriów.

P9: Założenie i prowadzenie rejestru czynników szkodliwych.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Projekt: ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, pokaz, pomiar

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – test zaliczeniowy (min 51% na pozytywne zaliczenia)

Projekt: pozytywne oceny z przygotowania teoretycznego do ćwiczeń. Wykonanie sprawozdań z ćwiczeń przewidzianych programem nauczania oraz ich pozytywna ocena. 

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Augustyńska D., Pleban D., Mikulski W., Tadzik P., Ocena emisji hałasu maszyn. Metody i wymagania. Wyd. CIOP 2000
 2. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, pod red. D. Koradeckiej, Centralny Instytut Ochrony Pracy Warszawa 2001
 3. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - Wartości dopuszczalne. red. D. Augustyńska, M. Pośniak, Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2007
 4. Jankowski T., Jankowska E., Ocena zagrożenia pyłami emitowanymi z maszyn do pomieszczeń pracy. Wyd. CIOP-PIB Warszawa 200
 5. Lewandowski J., Ergonomia. Wyd. PWN Warszawa-Łódź 2001
 6. Ochrona przed drganiami i hałasem w środowisku pracy. Pod red. Augustyńska D.
 7. Podstawy i metody oceny środowiska pracy. kwartalnik, Wyd. CIOP-PIB, Warszawa
 8. Rączkowski B., BHP w praktyce. Wydanie XVII, Wyd. ODDK, Gdańsk 2018    
 9. Sidor T., Podstawy metrologii: Przegląd metod i przyrządów pomiarowych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Kaczmarska A., D. Augustyńska, Z. Engel, P. Górski Przemysłowe zabezpieczenia przed hałasem infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowym. Wybrane elementy i modele Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2006
 2. Lipowczan A., Podstawy pomiarów hałasu. Wyd. GIG Warszawa-Katowice 1987
 3. Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997
 4. Ślęzak J.: Ochrona pracy. Poradnik dla służb bhp

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 03-07-2021 17:34)