SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Charakterystyka zagrożeń chemicznych i biologicznych w środowisku pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Charakterystyka zagrożeń chemicznych i biologicznych w środowisku pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-9_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Dariusz Królik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej zagrożeń chemicznych, biologicznych w środowisku pracy i ich oddziaływania na organizm człowieka.

Wymagania wstępne

Podstawy chemii, biologii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Zakres tematyczny

W1-2. Podstawowe pojęcia i definicje. Klasyfikacja czynników szkodliwych.

W3-4. Podstawowe normy i akty prawne związane z oceną i analizą czynników chemicznych i biologicznych w środowisku pracy.

W5-6. Skutki oddziaływania na człowieka w środowisku pracy wybranych czynników szkodliwych, z grupy czynników chemicznych i biologicznych. Metody pomiaru i oceny wybranych czynników szkodliwych, z grupy czynników chemicznych.

W7-8. Ujęcie ekspozycji na czynniki chemiczne i biologiczne w ocenie ryzyka zawodowego. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej przy narażeniu na czynniki chemiczne i biologiczne.

L1-4. Analiza przypadku rzeczywistego - zakłady gospodarki komunalnej (składowiska odpadów, SUW, oczyszczalnie ścieków) - raport dla pracodawcy (jeden z podstawowych obowiązków służby bhp) w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

L5-8. Przygotowanie konspektu dla pracodawcy, nowopowstającego zakładu pracy - zagrożenia chemiczne i biologiczne. Wykaz podstawowych dokumentów wymaganych prawem pracy, obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika wykonującego prace w narażeniu na czynniki środowiska pracy: biologiczne, chemiczne.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy.
Ćwiczenia: ćwiczenia laboratoryjne, opracowanie instrukcji, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny, min 60% na pozytywne zaliczenie.
Laboratorium: Wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Wykonanie wszystkich sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych programem nauczania oraz ich pozytywna ocena.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z wykładu i laboratorium

Literatura podstawowa

1. Bezpieczeństwo pracowników przy produkcji, przetwarzaniu i stosowaniu nanoobiektów, ich aglomeratów i agregatów - P. Oberbek, S. Jakubiak, P. Sobiech, M. Paluszkiewicz, P. Kozikowski, T. Jankowski Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2019

2. Rączkowski B., BHP w praktyce. Wydanie XVIII, Wyd. ODDK, 2020

3. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy – czynniki biologiczne. B. Rączkowski (konsultacja), M. Wiśniewska (konsultacja), I. Weselak (konsultacja). ODDK Gdańsk 2015

4. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy - czynniki chemiczne. B. Rączkowski. ODDK Gdańsk 2015
 

Literatura uzupełniająca

1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2289) 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 ze zmianami z 2008 r. Nr 48, poz. 288)

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Dariusz Królik (ostatnia modyfikacja: 30-04-2021 23:33)