SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody zwalczania zagrożeń - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody zwalczania zagrożeń
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-11_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Grzegorz Dudarski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie zasad i metod ograniczania wybranych czynników szkodliwych oraz nabycie umiejętności wyboru optymalnych metod.

Wymagania wstępne

Analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy; Bezpieczeństwo procesowe,

Zakres tematyczny

Wykład:

W1: Wymagania prawne w zakresie ograniczania zagrożeń w środowisku pracy.

W2: Metody ograniczania hałasu w przemyśle.

W3: Metody ograniczania drgań mechanicznych.

W4: Metody ochrony przed pyłem w środowisku pracy.

W5: Ograniczanie zagrożeń podczas prowadzenia prac remontowych. Zastosowanie i wdrożenie systemu LOTO.

W6: Substancje chemiczne – ograniczanie zagrożeń podczas magazynowania i użytkowania.

W7: Metody ochrony przed wybuchem pyłów palnych i par cieczy palnych. Metody zabezpieczania stanowisk pracy przed elektrycznością statyczną.

W8: Zasady projektowania oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach pracy.

W9: Badania w zakresie innowacyjnych metod zwalczania zagrożeń w środowisku pracy.

Projekt:

­P1: Skuteczność akustyczna przegród dźwiękochłonno-izolacyjnych. Pomiar i ocena charakterystyki częstotliwościowej skuteczności akustycznej przegród.

P2: Pomiar propagacji drgań mechanicznych w materiałach konstrukcyjnych. Ocena skuteczności wibroizolacji maszyn.

P3: Metody ochrony przed zagrożeniami w procesie malowania natryskowego.

P4: Metody ochrony przed zagrożeniami w procesach obróbki drewna.

P5: Bezpieczne magazynowanie gazów w butlach / pojemnikach ciśnieniowych.

P6: Metody ochrony przed zagrożeniami przy pracach ślusarskich i przy obróbce metali. Bezpieczeństwo prowadzenia prac spawalniczych.

P7: Zasady bezpieczeństwa w transporcie wewnątrzzakładowym. Bezpieczeństwo prac magazynowych.

P8: Prace w zbiornikach, kanałach i innych przestrzeniach zamkniętych. Prace na wysokości.

P9: Produkcja wyrobów na bazie żywic poliestrowych – zasady ochrony przed zagrożeniami.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Projekt: pokaz, pomiar, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny w formie testu, minimum 51% na pozytywne zaliczenie

Projekt: pozytywne oceny z przygotowania teoretycznego do ćwiczeń. Wykonanie wybranych prac kontrolnych / projektów przewidzianych programem nauczania oraz ich pozytywna ocena.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z wykładu i laboratorium

Literatura podstawowa

1.      Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, pod red. D. Koradeckiej, Centralny Instytut Ochrony Pracy Warszawa 2001

2.      Markowski A. S., Bezpieczeństwo procesów przemysłowych. Wyd. Politechniki Łódzkiej 2017

3.      Lipowczan A., Podstawy pomiarów hałasu. Wyd. GIG Warszawa-Katowice 1987

4.      Augustyńska D., Pleban D., Mikulski W., Tadzik P., Ocena emisji hałasu maszyn. Metody i wymagania. Wyd. CIOP 2000

5.      Ochrona przed drganiami i hałasem w środowisku pracy. Pod red. Augustyńska D. Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2002

6.      Sidor T., Podstawy metrologii: Przegląd metod i przyrządów pomiarowych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2008.

7.      Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - Wartości dopuszczalne. red. D. Augustyńska, M. Pośniak, Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2007

8.      Jankowski T., Jankowska E., Ocena zagrożenia pyłami emitowanymi z maszyn do pomieszczeń pracy. Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca

1.      Kaczmarska A., D. Augustyńska, Z. Engel, P. Górski Przemysłowe zabezpieczenia przed hałasem infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowym. Wybrane elementy i modele Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2006

2.      Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grzegorz Dudarski (ostatnia modyfikacja: 26-05-2021 21:38)