SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Działalność gospodarcza, kapitał, przedsiębiorstwo - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Działalność gospodarcza, kapitał, przedsiębiorstwo
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-19_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Maria Agnieszka Paszkowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Ułatwienie zrozumienia znaczenia przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej oraz przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu podstaw organizacji i zarządzania.

Zakres tematyczny

W1: Pojęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy i przedsiębiorczości.

W2: Kapitał przedsiębiorstwa.

W3: Modele i uwarunkowania przedsiębiorczości.

W4: Prywatna przedsiębiorczość a państwo. Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości.

W5: Innowacje jako źródło przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość niezależna i korporacyjna; przedsiębiorczość społeczna.

W6: Globalizacja przedsiębiorczości.

W7: Kolokwium zaliczeniowe.

 

C1: Istota i cele przedsiębiorstwa. Cykl życia przedsiębiorstwa.

C2: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Etyka w biznesie.

C3: Metody pobudzania kreatywności.

C4: Pozainstytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości (np. crowdfunding, Anioły biznesu).

C5-7: Planowanie i ryzyko działalności gospodarczej. Pomysł na biznes.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Ćwiczenia: dyskusja, praca zespołowa, praca pisemna, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: średnia ocen z bieżącej pozytywnej aktywności na zajęciach i realizacji projektu.

Wykład: kolokwium z progami punktowymi (51 - 60% - dostateczny; 61 - 70% - dostateczny plus; 71 - 80% - dobry; 81 - 90% - dobry plus; 91 - 100% - bardzo dobry).

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

Barańska-Fischer M. (red.), Innowacje w biznesie. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016.

Blank S., Dorf B., Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku. Wydawnictwo Helion: Gliwice 2013.

Christensen C.M., Przełomowe innowacje, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.

Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP, Warszawa 2006.

Dietl J., Gasparski W. (red.), Etyka biznesu, WN PWN, Warszawa 2002.

Filek J., Wprowadzenie do etyki biznesu, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2001.

Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012.

Glinka B., Gudkowa S., Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Inkubator instrumentem rozwijania przedsiębiorczości studentów, red. S. Jankiewicz, Wydawnictwo SORUS, Poznań 2006.

Juchniewicz M., Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2010.

Kawasaki G., Sztuka rozpoczynania, Helion, Gliwice 2007.

Kroger F., Vizjak A., Kwiatkowski A., Sukces w niszach rynkowych. Studio Emka, Warszawa 2007.

Kuchciński K., Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa 2010.

Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.

Łochnicka D., Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, WN PWN, Warszawa 2006.

Murzyn D., Pach J., Ekonomia społeczna, Difin, Warszawa 2018.

Nyk M., Brzuska E., Kukulak-Dolata I.,  Ekonomia społeczna. Teoria i praktyka przedsiębiorczości społecznej. Difin, Warszawa 2017.

Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013.

Rogoda B., Przedsiębiorczość i innowacje, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.

Rymarczyk J., Internalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Warszawa 2004.

Styś A., Dejnaka A. (red.), Innowacje w biznesie. Difin, Warszawa 2018.

Szopa A., Pluszyńska A., Crowdfunding w Polsce. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

 Szopik-Depczyńska K., Miciuła I. (red.), Innowacje w działalności gospodarczej. Ujęcie mezo i mikro. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2017.

Zasiadły K., Guliński J., Inkubator przedsiębiorczości akademickiej. Podręcznik dla organizatorów i pracowników, Wydawnictwo Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań 2005.

Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca

Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 1990.

Bacq S., F. Janssen F., The multiple faces of social entrepreneurship: A review of definitional issues based on geographical and thematic criteria, Entrepreneurship & Regional Development, Vol. 23, Nos. 5–6, June 2011, 373–403.

Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.

Dyer J., Gregersen H., Christensen C.M., DNA innowatora. Zostań mistrzem we wdrażaniu innowacji, ICAN Institute, Warszawa 2012.

Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Warszawa 2001.

Hoogendoorn B., Pennings E., Thurik R., What Do We Know about Social Entrepreneurship? An Analysis of Empirical Research, nternational Review of Entrepreneurship 8(2).

Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie: teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 1999.

Mair J., Robinson J., Hockerts K., Przedsiębiorczość społeczna, WSP TWP, Warszawa 2010.

Materiały Social entrepreneurship development in the Baltic Sea region, http://www.socialenterprisebsr.net/

Mączyńska E., Sójka J. (red.), Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, PWE, Warszawa 2017.

Nojszewska E. (red.), Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego, WSiP, Warszawa 2002.

Praszkier R., Zabłocka-Bursa A., Jozwik, E., Social Enterprise, Social Innovation and Social Entrepreneurship in Poland: A National Report, http://ashoka-cee.org/poland/wp-content/uploads/sites/4/2017/03/EFESEIIS-National-Report-Poland.pdf.

Sporek T. (red.), Procesy internalizacji we współczesnej gospodarce światowej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000.

Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert, D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999.

Szmidt K., ABC kreatywności, Difin, Warszawa 2010.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, t.j. Dz.U.2018.1205.

Webb A., Managing Innovative Projects, Chapman & Hall, London 1994.

Weerawardena J., Mort G.S., Investigating social entrepreneurship: A multidimensional model, Journal of World Business 41 (2006) 21–35.

Wstępny projekt założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej, http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/DOKUMENTY ROZNE/zalozenia_ustawa_ES_21.04.2017.pdf

Zhou J., Shalley C.E. (red.), Handbook of Organizational Creativity, Laurence Erlbaum Associates, New York – London 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maria Agnieszka Paszkowicz (ostatnia modyfikacja: 27-04-2021 19:01)