SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo pracy w procesach produkcyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo pracy w procesach produkcyjnych
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-21_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Paweł Bachman
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przybliżenie zagadnień związanych z bezpieczeństwem procesów produkcyjnych dla wybranych gałęzi przemysłu. Czynnik ludzki a zagadnienia bezpieczeństwa. Dokumentacja wypadkowa.

Wymagania wstępne

Znajomość przepisów BHP dla wybranych gałęzi przemysłu.

Zakres tematyczny

Wykład:

W1 Wstęp. Czynnik ludzki a bezpieczeństwo pracy

W2 Rekonstrukcja wypadku – sporządzanie dokumentacji wypadkowej

W3 Strefy zagrożenia wybuchem

W4 CE – oznakowanie i przerabianie maszyn

W5 Bezpieczeństwo człowieka współpracującego z maszynami

W6 Bezpieczeństwo stanowisk zrobotyzowanych

W7 Bezpieczeństwo pracy a norma EN ISO 13849-1

W8 Kolokwium

Projekt:

P1 Wstęp, warunki zaliczenia, przydzielenie tematów. Ramowy program instruktażu stanowiskowego.

P2 Prowadzenie szkolenia w formie instruktażu na stanowisku, na którym będzie zatrudniony  pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. 

P3 Omówienie warunków pracy z uwzględnieniem elementów pomieszczenia pracy, (np. oświetlenie , ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne,  ochronne), elementów stanowiska roboczego (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty), przebieg procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego. 

P4 omówienie zagrożeń występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami oraz zasad postępowania w razie wypadku lub awarii,

P5 Przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.

P6 Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne 

P7 Prezentacja wykonanych szkoleń stanowiskowych, dyskusja

P8 Zaliczenie przedmiotu

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny

Projekt: prezentacja, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: ocena z kolokwium

Projekt: ocena na podstawie kryteriów podanych na pierwszych zajęciach.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z wykładu i projektu.

Literatura podstawowa

1.       Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20041801860/O/D20041860.pdf

2. Rączkowski Bogdan, Szkolenie wstępne. Instruktaż stanowiskowy. Ślusarz, Wydawca: ODDK, 2019

3. Rączkowski Bogdan, Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Robotnik budowlany, Wydawca: ODDK, 2019

4. Rączkowski Bogdan, Szkolenie wstępne. Instruktaż stanowiskowy. Spawacz gazowy, Wydawca: ODDK, 2019

5. Batarowski Henryk, Szkolenie wstępne. Instruktaż stanowiskowy. Elektryk. Wydawca: ODDK, 2019

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Paweł Bachman (ostatnia modyfikacja: 15-05-2021 19:27)