SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe III
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-23_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Grzegorz Dudarski
 • dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 60 4 36 2,4 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z metodologicznymi zasadami uprawiania badań.

Wymagania wstępne

Podstawy metodologii badań.

Zakres tematyczny

Kontynuacja dyskusji nad prezentowanymi koncepcjami prac dyplomowych. Kształtowanie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu (zgłębianie literatury w zakresie problemu podjętego do rozważań w pracy; dyskusja nad prezentowanymi fragmentami teoretycznych części prac). Realizacja harmonogramu badań w fazie koncepcyjnej, (konstruowanie narzędzi badawczych; sprawdzanie ich poprawności i ewentualna korekta w świetle wyniku badań pilotażowych). Przygotowanie warunków do badań właściwych i ich przeprowadzenie; relacje z badań i wstępne spostrzeżenia). Opracowywanie materiału badawczego. Zasady budowy tabel i wykresów

Metody kształcenia

Seminarium: wykład konwencjonalny, pokaz, praca z dokumentami źródłowymi

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia seminarium jest akceptacja przez promotora napisanej przez studenta pracy zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Literatura podstawowa

 1. Literatura zgodna z tematem realizowanej pracy dyplomowej.
 2. Rozpondek M., Wyciślik A.: Seminarium dyplomowe, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
 3. Rozpondek M., Wyciślik A.: Poradnik dyplomanta i absolwenta, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
 4. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, wyd. 2, Wyd. Politechnika Śląska Gliwice, 2001. 
 5. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007.
 6. https://www.wm.uz.zgora.pl/studenci/prace-dyplomowe

Literatura uzupełniająca

 1. Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.
 2. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych : pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1980.
 3. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 06-05-2021 12:41)