SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praca dyplomowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-24_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Grzegorz Dudarski
  • dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 0 0 0 0 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Napisanie i złożenie pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Seminarium dyplomowe.

Zakres tematyczny

Wypełnienie i kontrola zawartości karty pracy dyplomowej. Opracowanie zagadnień składających się na część teoretyczną pracy dyplomowej, zawierającą wprowadzenie do zagadnienia, przegląd literatury oraz uzasadnienie potrzeby uzyskania sformułowanego celu badawczego. Opracowanie części badawczej zawierającej charakterystykę metodologii badań, przedstawienie wyników badań, analizę otrzymanych wyników oraz sformułowanie wniosków.

Metody kształcenia

Praca ze źródłem drukowanym, dyskusja dydaktyczna, metoda badawcza.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przyjęcie pracy przez promotora.

Literatura podstawowa

  1. Rozpondek M., Wyciślik A.: Seminarium dyplomowe, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
  2. Rozpondek M., Wyciślik A.: Poradnik dyplomanta i absolwenta, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
  3. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, wyd. 2, Wyd. Politechnika Śląska Gliwice, 2001. 
  4. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007.
  5. https://www.wm.uz.zgora.pl/studenci/prace-dyplomowe

 

Literatura uzupełniająca

  1. Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.
  2. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych : pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1980.
  3. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 06-05-2021 12:48)