SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy zabezpieczania obiektów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy zabezpieczania obiektów
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-30_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marcin Chciuk
  • dr inż. Paweł Bachman
  • dr inż. Piotr Gawłowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z obszaru zabezpieczania obiektów przed skutkami włamań oraz ochrony zdrowia i życia ludzi.

Wymagania wstępne

Podstawy informatyki. Podstawy elektrotechniki.

Zakres tematyczny

Lp.

Treści programowe - WYKŁAD

 

W1

Systemy bezpieczeństwa, systemy ochrony zdrowia i życia ludzi.

 

 

W2

System sygnalizacji pożaru, system oświetlenia ewakuacyjnego, system rozgłaszania alarmowego.

 

 

W3

Systemy ochrony mienia.

 

 

W4

Systemy sygnalizacja włamania i napadu, systemy kontroli dostępu.

 

 

W5

Integracja systemów automatyzacji i bezpieczeństwa. Rodzaje integracji.

 

 

W6

Pojęcie otwartości systemu.

 

 

W7

Strategie współdziałania systemów automatyzacji i bezpieczeństwa.

 

 

W8

Korzyści z integracji – synergia wykorzystywana do zwiększenia efektywności chronionego obiektu.

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Treści programowe - Laboratorium

 

L1

Wprowadzenie do ćwiczeń. Zapoznanie z oprogramowaniem konfiguracyjnym.

 

 

L2

Sygnały wejściowe do centrali i ich rodzaje.

 

 

L3

Sygnały wyjściowe z centrali i ich rodzaje.

 

 

L4

Manipulatory.

 

 

L5

Strefy i ich konfiguracja.

 

 

L6

Użytkownicy, kontrola dostępu i uprawnienia.

 

 

L7

Komunikacja i zdalne sterowanie.

 

 

L8

Kolokwium zaliczeniowe.

 

 

 

 

 

 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład problemowy

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, pokaz, pomiar

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczany jest w formie egzaminu (min 51% na pozytywne zaliczenie)

Laboratorium: ocena sprawozdań i kolokwiów, pozytywne zaliczenie.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z zajęć laboratoryjnych i wykładu.

Literatura podstawowa

1.      Niezabitowska E.: Budynek inteligentny. Tom II. Podstawowe systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych, Gliwice, 2010.

2.      Wójcik A.: Wprowadzenie do projektowania systemów alarmowych sygnalizacji zagrożeń, TECHOM, 1999.

3.      Wójcik A.: Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń, Verlang Dashofer, 2000.

4.      Siudalski J.: Przepisy I Normy Elektryczne - Monitoring i Systemy Alarmowe, Oficyna Prawa Polskiego, 2014.

Literatura uzupełniająca

1.      Nowicki Z.: Alarm o przestępstwie, Tonik, 1997.

2.      Normy PN-EN Systemy alarmowe

3.      http://www.mieszkajbezpiecznie.pl/

4.      http://www.satel.pl

5.      http://www.ealarmy.com.pl

6.      http://www.systemyalarmowe.com.pl

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Marcin Chciuk (ostatnia modyfikacja: 06-05-2021 12:50)