SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kształtowanie i badanie materiałów technicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kształtowanie i badanie materiałów technicznych
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-31_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Czesław Częstochowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat sposobów kształtowania struktury i właściwości materiałów oraz współzależności pomiędzy budową, strukturą a właściwościami mechanicznymi i technologicznymi materiałów, a  także podstawowych umiejętności związanych z badaniami w laboratorium. 

 

Wymagania wstępne

Wiedza z nauki o materiałach i inżynierii wytwarzania

Zakres tematyczny

Wykład

W1 Rola materiałów w praktyce inżynierskiej.

W2 Sposoby kształtowania i badania właściwości materiałów inżynierskich. 

W3 Kształtowanie materiałów drzewnych i drewnopochodnych  poprzez odkształcenia plastyczne.

W4 Sposoby badania struktury materiałów.

W5 Rodzaje struktur i właściwości fizyko-chemicznych, mechanicznych materiałów, i produktów otrzymanych w wyniku różnych procesów technologicznych. 

W6-7 Zmiany strukturalne metali i ich stopów. Kolokwium zaliczeniowe

Laboratorium:

L1 Związek między strukturą, właściwościami i procesem wytwarzania.

L2 Badania makroskopowe materiałów.

L3 Badanie struktury połączeń nierozłącznych.

L4 Badanie zawartości siarki w materiałach stopowych - próba Baumana.

L5 Badanie zawartości fosforu w materiałach stopowych..

L6 Analiza struktury materiałów drzewnych przed i po obróbce plastycznej.

L7 Badanie właściwości cieplnych materiałów

Metody kształcenia

Wykład: konwersatoryjny, problemowy

Laboratorium: pokaz, zajęcia laboratoryjne, pomiar, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – kolokwium (min. 51% na pozytywne zaliczenie)

Laboratorium – zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, sprawozdań oraz testu

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z wykładu i laboratorium.

Literatura podstawowa

 1. Blicharski M. (2009):  Wstęp do inżynierii materiałowej. WNT Warszawa 

 2. Boczkowska A  i in.(2003): Kompozyty. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej Warszawa
 3. Grabski M., Kozubowski J. (2003): Inżynieria materiałowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa

 4. Haimann R. (2000): Metaloznawstwo. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej Wrocław

 5. Kowalski J.S. (2004): Inżynieria materiałów porowatych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej Poznań

 6. Przybyłowicz K., Przybyłowicz J. (2000): Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach. WNT Warszawa

Literatura uzupełniająca

 1.  Bijak-Żochowski M. (2006): Mechanika materiałów i konstrukcji t. 1 i 2. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej. Warszawa
 2. Dobrzański L, R. Nowosielski, Metody badań metali i stopów. Badania własności fizycznych. WNT, Warszawa 1987
 3. Dobrzański L, E. Hajduczek, Metody badań metali i stopów. Mikroskopia świetlna i elektronowa. WNT, Warszawa 1988
 4. Wilczyński A. P. (1996): Polimerowe kompozyty włókniste. WNT Warszawa

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Czesław Częstochowski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2021 10:30)