SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-33_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Danuta Chlebicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Główne cele to:

- rozwijanie umiejętności działania na płaszczyźnie komunikacyjnej i interpersonalnej;
- uwrażliwienie na relacje pomiędzy własną kulturą a obcymi kręgami kulturowymi;
- przygotowanie do podejmowania działań zarówno w sytuacjach związanych z ogólnie rozumianym życiem zawodowym jak i w konkretnej specjalności;
- rozwijanie umiejętności kształcenia ustawicznego i samokształcenia.

- uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie B2 według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

L1 - 2: Nauka i studia w krajach niemieckojęzycznych: strony internetowe uczelni; terminologia naukowa; stypendia; wymiana akademicka; praktyki studenckie.

L3 - 4: Poszukiwanie pracy: informacje o zawodach i związanych z nimi kwalifikacjach, umiejętnościach i cechach osobowości, ogłoszenia dotyczące pracy, możliwości zatrudnienia; życiorys, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna; doświadczenie zawodowe; pytania do potencjalnego pracodawcy;

L5 - 6: Początki pracy w przedsiębiorstwie: kompetencje, obowiązki; struktura przedsiębiorstwa, formy prawne przedsiębiorstw; 

L7: Sprawdzian.

L8 - 9:  Ocena bezpieczeństwa miejsc pracy, maszyn, urządzeń i procesów; propozycje poprawy bezpieczeństwa.

L11 - 12:  Wpływ zachowań ludzkich na bezpieczeństwo w życiu codziennym i w miejscu pracy; zasady bezpieczeństwa; rodzaje zagrożeń; motywowanie do bezpiecznych zachowań.

L13 -14: Pozyskiwanie, prezentacja i interpretacja danych istotnych dla studiowanego kierunku. Prezentacja ustna i pisemna z wybranego zagadnienia związanego z kierunkiem studiów.

L15: Test zaliczeniowy z pytaniami otwartymi i zamkniętymi.

Struktury gramatyczne nauczane są w połączeniu z funkcjami językowymi w zależności od poziomu grupy, tematyki oraz specyfiki języka. Materiał gramatyczny jest odpowiedni dla poziomu B2 i B2+. Szczególny nacisk położony jest na słownictwo specjalistyczne.

 

Metody kształcenia

Interakcyjno-sekwencyjna metoda nauczania języka niemieckiego z podejściem komunikacyjnym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą do zaliczenia zajęć ćwiczeniowych jest obecność na zajęciach, systematyczne przygotowywanie się do każdych zajęć oraz zaliczenie wszystkich cząstkowych kolokwiów sprawdzających (ustnych i pisemnych) w semestrze.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych.

Literatura podstawowa

1. A. Höffgen, Deutsch lernen für den Beruf, Verlag für Deutsch, Ismaning 1999

2. S. Kaufmann, L. Rohrmann, P. Szablewski-Çavus, Orientierung im Beruf, Klett-Langenscheidt GmbH, München 2013

3. A. Braun, P. Szablewski-Çavus, Orientierung im Beruf Intensivtrainer, Klett-Langenscheidt GmbH, München 2013 

 

Literatura uzupełniająca

 1. Zespół autorów: K. Łuniewska, M. Piotrowska, J. Rozwalka, U. Szczepańska, U. Tworek, Z. Wąsik, M. Zagórna, einFach gut. Profil 2. Kommunikation in Technik und Industrie, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1999
 2. M. Rolbieniecka, J. Kucharczyk, Deutsch für Profis, branża mechaniczna, Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2013
 3. M. Gurgul, A. Jarosz, J. Jarosz, A. Pietrus-Rajman, Deutsch für Profis, branża ekonomiczna, Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2013
 4. B. Szymoniak, W. Borkowy, B. Kujawa, Mit Beruf auf Deutsch, profil mechaniczny, Nowa Era, Warszawa 2013
 5. H. Dreyer, R. Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch, München 1995
 6. G. Werner, Grammatiktraining Deutsch, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2001
 7. J. Z. Koch, Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, polsko-niemiecki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984
 8. J. Pheby, W. Scholze, Słownik obrazkowy niemiecko-angielski, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa 1996
 9. https://www.goethe.de
 10. https://www.dw.com 

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Danuta Chlebicz (ostatnia modyfikacja: 10-05-2021 21:42)