SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Języki programowania I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Języki programowania I
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-12_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ
  • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności i kompetencji z programowania strukturalnego w języku C oraz zapoznanie się z podstawowymi algorytmami i strukturami danych.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu technologii informacyjnych.

Zakres tematyczny

Ćwiczenia laboratoryjne: 
1. Projektowanie programu. Programowanie strukturalne. Programowanie w języku C. Struktura programu, składnia poleceń. 
2. Stałe i zmienne, typy danych. Operatory, wyrażenia. Konwersje typów. Operatory arytmetyczne i ich hierarchia. 
3. Instrukcje wyjścia i wejścia. 
4. Instrukcje warunkowe. 
5. Instrukcje iteracyjne - pętle: do, while, for. 
6. Instrukcje wielokrotnego wyboru. 
7. Tablice. 
8. Tablice wielowymiarowe.
9. Funkcje: budowa, argumenty, rezultat, prototyp, deklaracja, wywołanie. Parametry formalne i aktualne funkcji. Zwracanie wartości z funkcji.
10. Wskaźniki i referencje: deklaracja, inicjalizacja, odwołanie do adresu i wartości wskazywanej. 
11. Struktury danych. 
12. Tablice struktur.
13. Algorytmy i struktury danych oraz ich reprezentacje w języku programowania.

Metody kształcenia

Laboratorium: praktyczna (ćwiczenia laboratoryjne i obliczeniowe).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest poprawne wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz zaliczenie dwóch kolokwiów (śródsemestralne i końcowe). 

Punktacja stosowana do oceny kolokwium:

Ocena 5,0 - student uzyskał 90-100% punktów;
Ocena 4,5 - student uzyskał 80-89% punktów;
Ocena 4,0 - student uzyskał 70-79% punktów;
Ocena 3,5 - student uzyskał 60-69% punktów;
Ocena 3,0 - student uzyskał 51-59% punktów;

Ocena z laboratorium składa się ze średniej arytmetycznej ocen kolokwiów.

Ocenę końcową przedmiotu stanowi ocena z laboratorium.

Literatura podstawowa

1. Rao S.: C++. Dla każdego. Wydanie VII. Helion 2014.

2. Grębosz J.: Symfonia C++ Standard. Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. Tom I i II, Helion 2013.

3. Loudon K.: Algorytmy w C. Helion 2003.

4. Kisilewicz J.: Język. w środowisku Borland C++. Wydanie IV. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2003.

5. Eckel B.: Thinking in C++. Edycja polska, Helion 2002.

6. Stroustrup B.: C++ Język programowania. WNT 2001.

7. Kerighan, R.: Programowanie w języku C. WNT 2000.

Literatura uzupełniająca

1. Cormen T.H.: Algorytmy bez tajemnic, Helion 2013.

2. Prata S.: Język C++. Szkoła programowania. Wydanie VI, hellion 2012.

3. Lippman S. B. Model w C++, WNT, Warszawa, 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-05-2021 23:08)