SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Języki programowania II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Języki programowania II
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-13_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ
  • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności i kompetencji z programowania w języku C/C++ przede wszystkim w programowaniu obiektowym oraz wykształcenie u studentów umiejętności projektowania poprawnych i wydajnych algorytmów m.in. selekcji czy sortowania jak również posługiwania się gotowymi bibliotekami algorytmów i struktur danych.

Wymagania wstępne

Ukończenie kursu z przedmiotu Języki programowania I.

Zakres tematyczny

Ćwiczenia laboratoryjne: 
1. Wstęp do programowanie obiektowego.
2. Biblioteka obiektowa C++ klasa string 
3. Pojęcie klasy jako abstrakcyjnego typu danych, metod składowych, enkapsulacja. 
4. Podstawy dziedziczenia. 
5. Polimorfizm jako mechanizm wspierający programowanie zorientowane obiektowo. 
6. Konstruktory i destruktory, konstruktory kopiujące, jawne i niejawne wywołanie konstruktora, lista inicjalizacyjna.
7. Ochrona danych, hermatyzacja
8. Funkcje wirtualne, klasy abstrakcyjne
9. Wyjątki
10. Testowanie i dokumentacja kodu. Testy funkcjonalne i testy jednostkowe. 
11. Operacje wejścia/wyjścia: strumienie, operacje na strumieniach, manipulatory, formatowane i nieformatowane operacja wejścia-wyjścia, strumienie plikowe.
12. Graficzny interfejs użytkownika: komponenty i kontenery, okna dialogowe, menedżer układu okien, systemy menu, komponenty tekstowe i graficzne. 
13. Algorytmy: sortujące (sortowanie bąbelkowe, sortowanie szybkie, sortowanie przez wstawianie, sortowanie kopcowe), metody projektowania wydajnych algorytmów, szacowanie złożoności prostego algorytmu. 

Metody kształcenia

Laboratorium: praktyczna (ćwiczenia laboratoryjne i obliczeniowe).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów przygotowania do zajęć, realizacja wszystkich list ćwiczeniowych oraz zaliczenie końcowego kolokwium.

Punktacja stosowana do oceny kolokwium końcowego:
Ocena 5,0 - student uzyskał 90-100% punktów;
Ocena 4,5 - student uzyskał 80-89% punktów;
Ocena 4,0 - student uzyskał 70-79% punktów;
Ocena 3,5 - student uzyskał 60-69% punktów;
Ocena 3,0 - student uzyskał 51-59% punktów;

Ocena końcowa to ocena z kolokwium końcowego.

Literatura podstawowa

1. Rao S.: C++. Dla każdego. Wydanie VII. Helion 2014.

2. Cormen T.H.: Algorytmy bez tajemnic, Helion 2013.

3. Grębosz J.: Symfonia C++ Standard. Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. Tom I i II, Helion 2013.

4. Loudon K.: Algorytmy w C. Helion 2003.

5. Kisilewicz J.: Język. w środowisku Borland C++. Wydanie IV. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2003.

6. Eckel B.: Thinking in C++. Edycja polska, Helion 2002.

7. Stroustrup B.: C++ Język programowania. WNT 2001.

8. Kerighan, Ritchie. Programowanie w języku C. WNT 2000.

9. Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J., Metody numeryczne. WNT 1995.

Literatura uzupełniająca

1. Prata S.: Język C++. Szkoła programowania. Wydanie VI, hellion 2012.

2. Lippman S. B. Model w C++, WNT, Warszawa, 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-05-2021 23:26)