SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Biomateriały - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Biomateriały
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-23_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Podstawowym celem nauczania przedmiotu „Biomateriały” jest zdobycie wiedzy o rodzajach i właściwościach biomateriałów, umiejętności oceny właściwości fizykochemicznych i biologicznych biomateriałów oraz zapoznanie studentów z nowoczesnymi materiałami stosowanymi w medycynie.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu chemii, fizyki, materiałoznawstwa, anatomii i fizjologii. 

Zakres tematyczny

Treści wykładów: 

1. Wprowadzenie do biomateriałów, klasyfikacja materiałów medycznych, definicja wyrobu medycznego
2. Interakcja biomateriał - organizm. Biodegradacja, biozgodność, bioaktywność
3. Biomateriały metalowe
4. Tytan i jego stopy
5. Biomateriały ceramiczne 
6. Biomateriały polimerowe
7. Biomateriały węglowe
8. Biomateriały kompozytowe
9. Biomateriały dla endoprotezoplastyki stawów
10. Materiały na instrumenty chirurgiczne
11. Materiały atrombogenne – implanty dla kardiochirurgii
12. Materiały do zespalania tkanek
13. Dezynfekcja i sterylizacja biomateriałów
14. Testowanie i wprowadzanie biomateriałów do użytku i obrotu wg prawa europejskiego, zagadnienia legislacyjne dotyczące biomateriałów i wyrobów medycznych
15. Nanobiomateriały - kierunki rozwoju

Metody kształcenia

Metoda podająca - interaktywne wykłady o charakterze audytoryjno-seminaryjnym prowadzone w wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z literaturą fachową. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Egzamin pisemny w postaci testu zawierającego pytanie otwarte i zamknięte. Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu.

- ocena bardzo dobra- student uzyskał 90-100% punktów;

- ocena dobry plus- student uzyskał 80-89% punktów;

- ocena dobry- student uzyskał 70-79% punktów;

- ocena dostateczny plus- student uzyskał 60-69% punktów;

- ocena dostateczny- student uzyskał 51-59% punktów;

- ocena niedostateczna- student uzyskał mniej niż 51% punktów.

Ocena końcowa=ocena z wykładu.

Literatura podstawowa

1. J. Marciniak, Biomateriały, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
2. Biomateriały, Tom 4, Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, pod red. M. Nałęcza, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003.
3. B. Świeczko-Żurek, Biomateriały, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej (2014)
4. M. Jurczyk, J. Jakubowicz, Bionanomateriały, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008
5. J. Galkiewicz, Fracture and Fatigue of Materials and Structures, Pfaffikon : Trans Tech Publications Ltd. 2016
6. V. Madihally Sundararajan,  Biomaterials. In: Principles of Biomedical Engineering (2nd Edition).  Artech House, 2020.
7. D. Ratner Buddy i wsp. Biomaterials and Biomaterials Science. W: Biomaterials Science - An Introduction to Materials in Medicine (3rd Edition). Elsevier, 2013. 

Literatura uzupełniająca

1. Artykuły naukowe z renomowanych czasopism

2. Norma ISO 13485:2003, PN EN ISO 10993

3. Ustawa o wyrobach medycznych.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-05-2021 22:36)