SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metrologia II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metrologia II
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-29_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami pomiaru długości i kąta oraz budową i obsługą urządzeń/aparatury pomiarowej, a także z metodami oceny i interpretacji wyników pomiarów.

Wymagania wstępne

Znajomość rysunku technicznego oraz metod statystycznej analizy danych. Przydatna jest wiedza z zakresu podstaw konstrukcji maszyn.

Zakres tematyczny

Zakres zajęć laboratoryjnych – zapoznanie się z podstawowymi metodami pomiaru długości i kąta oraz budową i obsługą urządzeń pomiarowych. W szczególności zajęcia obejmują:

- pomiary przyrządami suwmiarkowymi i mikrometrycznymi,

- pomiary kątów zewnętrznych i wewnętrznych,

- pomiary stożków,

- pomiary przyrządami czujnikowymi,

- pomiary średnic i rozstawienia osi otworów,

- pomiary interferencyjne,

- pomiary gwintów,

- sprawdzanie uniwersalnych narzędzi pomiarowych,

- pomiary kół zębatych walcowych,

- pomiary krzywek,

- pomiary nieprostoliniowości metodami opartymi na pomiarze kątów,

- pomiary chropowatości powierzchni.

Metody kształcenia

Praca zespołowa 2÷3 osobowych grupach polegająca na dokonaniu pomiarów elementu oraz opracowaniu wyników pomiaru. Każda grupa, na danych zajęciach, realizuje odrębny temat z listy tematów ćwiczeń laboratoryjnych, podanej na pierwszym spotkaniu. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen (obejmujących ocenę z odpowiedzi w formie ustnej lub pisemnej oraz ocenę ze sprawozdania stanowiącego zestawienie metodyki badawczej i uzyskanych rezultatów z analizą wyników) ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych programem laboratorium podanym na początku semestru.

Literatura podstawowa

1. W. Jakubiec, J. Malinowski, Metrologia wielkości geometrycznych, WNT, W-wa 2004.

2. M. Jenek, Metrologia długości i kąta, Zielona Góra 2012.

3. W. Jakubiec, Metody matematyczne w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłu maszynowego, Łódź 1991.

4. Międzynarodowy słownik podstawowych i ogólnych terminów metrologii, Główny Urząd Miar, W-wa 1996.

5. S. Białas, Metrologia techniczna z podstawami tolerowania wielkości geometrycznych dla mechaników, Pol. Warsz. 1997.

6. J. Malinowski, Pomiary długości i kąta w budowie maszyn, WSiP, W-wa 1998.

7. H. Szydłowski, Pracownia fizyczna. PWN, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca

1. Czasopisma branżowe, normy ISO-PN

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 16-04-2021 12:48)