SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-33_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Patryk Krupa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Kształcenie ukierunkowane na zapobieganie negatywnym następstwom nadmiernego obciążenia pracą. Poznanie teoretycznych i praktycznych problemów związanych z ergonomicznością i bezpieczeństwem systemów technicznych.

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne dotyczą wiedzy z przedmiotów:

 • Zarys anatomii i fizjologii.
 • Podstawy projektowania inżynierskiego.
 • Biologia człowieka.

Zakres tematyczny

W1: Zajęcia organizacyjne: omówienie sylabusa, efektów kształcenia oraz warunków zaliczenia. Wstęp do ergonomii: historia, podstawowe pojęcia i definicje.

W2-3: Ergonomiczne aspekty funkcjonowania układu człowiek-obiekt techniczny. Diagnostyka ergonomiczna,

W4-5: Projektowanie systemu pracy, ergonomiczne zasady projektowania stanowisk pracy.

W6-10: Nazewnictwo ruchów, biomechanika kręgosłupa, techniki podnoszenia przedmiotów, pozycje i postawy ciała, kąty posturalne.

W11-14: Fizjologia pracy, wydolność fizyczna, analiza fizycznych obciążeń pracą i gospodarka cieplna organizmu, siła, moc i sprawność mięśni, pułap tlenowy i dług tlenowy.

W15: Zaliczenie z przedmiotu – kolokwium.

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy, opis, opowiadanie, pokaz, pogadanka, dyskusja dydaktyczna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium zaliczeniowe.

Zasady oceniania kolokwium pisemnego. Ocena:  
2,0 - praca z poważnymi błędami lub brakami. 
3,0 - praca słaba, zaledwie zgodna z zadanym zadaniem.
3,5 - praca przeciętna, niekompletna, wykonana poprawnie ale z brakami. 
4,0 - praca dobra pod względem treści, zakresu i oryginalności.
4,5 - praca ponad dobra (treść, zakres i oryginalność). 
5,0 - praca wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na wysokim poziomie merytorycznym.

Literatura podstawowa

 1. Boryczka M., Ergonomia i bezpieczeństwo pracy: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014.
 2. Gedliczka A., Pochopień P., Szklarska A., Welon Z., Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej, CIOP, Warszawa, 2001.
 3. Górska E.: Ergonomia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2002.
 4. Horst W. (red), Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy,  Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2011.
 5. Koradecka D.(red.), Bezpieczeństwo i higiena pracy, CIOP-PIB, Warszawa 2008.
 6. Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne, Wyd. PWN, Warszawa 2001.
 7. Marcinkowski J., Podstawy bezpieczeństwa pracy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 8. Wejman M., Diagnozowanie środowiska pracy, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Nowak E., Atlas antropometryczny populacji polskiej – dane do projektowania, IWP, Warszawa 2000.
 2. Słowikowski J., Metodologiczne problemy projektowania ergonomicznego w budowie maszyn, CIOP, Warszawa 2000.
 3. Zbiór Polskich Norm z zakresu ergonomii i projektowania.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Patryk Krupa (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 21:17)