SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Biosensory - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Biosensory
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-59_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat zasad działania, właściwości i zastosowań wytypowanych biosensorów.

Wymagania wstępne

Student powinien wykazywać się wiedzą z zakresu metod badań biomateriałów, biochemii, podstaw elektroniki i cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Zakres tematyczny

Wykład: 

1. Wprowadzenie do pomiarów wielkości nieelektrycznych. 
2. Pomiary wybranych wielkości fizycznych: temperatura.
3. Pomiary wybranych parametrów fizycznych: wilgotność, gęstość, lepkość.
4. Pomiary wybranych wielkości mechanicznych: czujniki siły i ciśnienia.
5. Pomiary przepływu i drgań oraz przykłady ich zastosowania w medycynie.
6. Czujniki dźwięku. Mikrofony i ich zastosowanie w medycynie.
7. Czujniki fotoelektryczne. 
8. Biosensory jako podgrupa sensorów optycznych, mechanicznych i elektrochemicznych.
9. Materiały elektrodowe, charakterystyka metod analitycznych, przemiany energetyczne w czujniku.
10. Immobilizacja enzymów i innych biomolekuł, problemy selektywności i limitu detekcji, zasady prawidłowego wykonywania pomiarów.
11. Biosensory mono- i polienzymatyczne, biosensory komórkowe, tkankowe i bakteryjne, biosensory inhibitorowe, biosensory nieenzymatyczne.
12. Immunosensory, genosensory.
13. Lab-on-the-chip, zastosowanie biosensorów w inżynierii biomedycznej.
14. Zastosowania pozamedyczne biosensorów, kierunki rozwoju biosensorów.

Laboratorium: 

  1. Tensometry i czujniki przesunięć liniowych.
  2. Czujniki temperatury.
  3. Czujniki pola magnetycznego.
  4. Czujniki ciśnienia, wilgotności i temperatury.
  5. Przetworniki analogowo-cyfrowe.
  6. Woltamperometryczne oznaczanie stężenia kwasu askorbinowego i paracetamolu.
  7. Spektrofotometryczne oznaczanie białka.
  8. Sensory amperometryczne/impedancyjne.
  9. Pomiary przewodnictwa elektrycznego cieczy.

Metody kształcenia

Wykład: Podstawową formą kształcenia jest wykład konwencjonalny wspomagany technikami audiowizualnymi z aktywnym udziałem studentów.

Laboratorium: Studenci realizują ćwiczenia cyklicznie w nielicznych grupach z wykorzystaniem podstawowych urządzeń analitycznych. Przygotowanie do zajęć sprawdzane jest w formie krótkiego sprawdzianu, a z wykonanego ćwiczenia student zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Zaliczenie pisemne w postaci dwóch kolokwium. Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch kolokwiów, a ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna obu kolokwiów. 

Laboratorium: zaliczenie na ocenę (warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie doświadczeń przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium oraz uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawozdań).

Ocenę końcową przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna ocen z części wykładowej i laboratoryjnej.

Literatura podstawowa

1.M. Nałęcz, M Dąbrowski , T. Orłowski, Tom 2 Biopomiary, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, PAN 2001.

2.W. Torbicz, Z. Brzózka, Czujniki chemiczne i bioczujniki. PTTS Oficyna Wydawnicza "Audiutor", Warszawa 1995.

3.A.J. Bard, L.R. Faulkner, Electrochemical methods, fundamental and applications, Wiley, New York 1980.

4.A. Sadana, Handbook of biosensors and biosensor kinetics, Elsevier, 2010.

5.P.A. Serra, Biosensor, InTech, 2010.

6.P.A. Serra, Biosensor for health, environment and biosecurity, InTech, 2011.

7.A. Chwojnowski, Sucha chemia, Exit, Warszawa 2003.

8.P.A. Oberg, T. Togawa, F. A. Spelman, Sensors in medicine and health care, Wiley, 2004.

9.Artykuły publikowane w czasopismach naukowych poświęconych elektrochemii, chemii analitycznej oraz sensorom chemicznym i biosensorom.

Literatura uzupełniająca

1.M. Miłek, Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.

2.J. Piotrowski, Pomiary czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego, WNT, Warszawa 2009.

3.W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN, Warszawa 2008.

4.A. Chmiel, Biotechnologia, PWN, W-wa, 1994.

5.Z. Kulka, A. Libura, M. Nadachowski, Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowoanalogowe, WKiŁ Warszawa 1987.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-06-2021 13:03)